Рубрикалар

Соңгулдаларның үшкү хүнүнде чоннуң идепкейи улгаткан

Бөгүн, сентябрь 19- соңгулдаларның сөөлгү хүнү. Кызыл кожууннуң   Каа-Хемде  дугаары 92 соңгулда участогунда соңгукчулар идепкейлиг кээп, соңгуп турар. Соңгукчуларның  болгаш соңгулда комиссиязының талазындан корум-чурум талазы-биле хажыдыышкыннар болбаан.

Марта Дамдын-оол (Кызыл кожууннуң Каа-Хемде дугаары 92 соңгулда участогунуң даргазы):

-Халдавырлыг аарыгны таратпазы-биле  бо чылгы соңгулдаларны үш хүн эртер кылганы,  чонга эптиг-дир. Ынчангаш хөй кижи чыглып, оочурлап турар байдал тургустунмады. Соңгулдалар оожум байдалда эртип тур. Ниитизи-биле бистиң соңгулда участогунда 2791 соңгукчу даңзыже кирген. Сентябрь 19-та, эртенгиниң 8 шактың көргүзүү-биле алырга, соңгукчуларның 44 хуузу азы 1144 кижи соңгаан болуп турар. Баштайгы хүнде чон арай оожум кээп турган болза, сөөлгү ийй хунде соңгукчулар идепкейлиг кээп эгеледилер.  Бистиң соңгулда участогу сентябрь 17-де кымны-даа мурнай келген соңгукчуга бичии белекти берген бис.  Ол ышкаш участогувуста  18 хар четкен 80 кижи даңзыда кирип турар.Олар шпту бир дугаар соңгуур хамаатылар-дыр. Амдыызында дөрт соңгукчу келгеш, хамааты хүлээлгезин күүсеттилер. Оларга база белекчигештерни бердивис. Артканнары, кежээге чедир четтигиптерлер боор деп бодап тур бис.  Улуг хажыдыышкын, корум-чурум үрээшкини демдеглеттинмээн. Чон бедик хей-аът көдүрлүүшкүннүг соңгуп тур.

Елизавета Корсакова (Каа-Хем суурнуң хоочун чурттакчызы):

Өске чылдарда бодум соңгулда комиссиязынга ажылдап, агитация ажылынга идепкейлиг киржип турган мен. Ам хар-назыным улгаткан. Бо удаада үш хүн дургузунда соңгулдалар уламчылап турарын таарзындым. Хамчыктыг аарыг үезинде хөй кижи чыглып, оочурлап турбас, кирип келгеш-ле, соңгуп кааптар. Бодум хуумда шилилгени кылдым. Кордачыларның программалары колдуунда дөмейлежип турар, а чоннуң сагыш-сеткилин сазырадыр талазы-биле кылып чорудар ажылдар дугайында эвээш бижиттинген-дир деп, эскердим. Тиилеп алыр кандидатка чедиишкиннерни күзээш, арагага сундулуг кижилер-биле шириин ажылдаарын күзээр-дир мен.

Орлан Оюн(Каа-Хем суурнуң хоочун чурттакчызы):

-Багай эвес соңгулдалар эртип тур. Хажыдыышкыннар-даа эскербедим. Ында-мында хөй кижи чыглып, оочурда бастыкташкан улус чок. Таваар келгеш, дораан соңгуптар арганы кылганы эки –дир.  Бодум шилилгем кылып, соңгудум. Чүү дээш дээр болза, келир үеде ажы-төлүм эки чурттазын дээш. Бисте чүү боор, пенсия назылыг кырганнарда. Чурттаар шаанче чурттап, ажылдап каан бис. Ам келир салгалдар дээш кижиниң сагыжы аарып чоруур чүве –дир ийин. Кижи- бүрүзү соңгулдаларга киржири чугула. Сайзырал дээш соңгуңар чонум!

Соңгулдалар 20:00 шакка чедир уламчылаар.

#Соңгулдалар_2021#Кызылкожуун #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
Соңгулдалар-2021: ийиги хүннүң түңнелдери
Следующая запись
ЭМНЕЛГЕГЕ СОҢГУДУМ
Меню