Рубрикалар

Социал өскүс чорукту болдурбазы-биле ажылды күштелдирер

Республикага 2020 чыл­­дың тос айларының иш­тинде назы четпээн 50 уруглар ада-иезиниң хайгааралы чок артканының дугайында аналитиктиг медээни Тываның Чазаа дыңнадып турар.

Уруг-дарыын төрээн ада-иези азырап өстүрүп кижизидер чаңчылды кадагалап алыры-биле социал өскүс чорукка хамаарыштыр онзагай кичээнгейни салыры чугула. Шак ындыг сорулганы чедип алырда, өг-бүлениң иштинге кандыг-бир бергедээшкин чаа-ла тургустунуп эгелеп турда, оларга дузалаар. Ада-ие эргезин казыткан азы ада-ие эргезин кызыгаарлаттырган улус­тарга социал ниитилелдиң тала­зындан социал агартыышкын программазын, ооң акшаландырыышкынын ажылдап кылыр ужурлуг.

Социал өскүс чоруктуң берге айтырыгларын шиитпирлээрде:

Амыдыралдың берге байдалдарынга таваржып эгелээн өг-бүлелерни илереткеш, ада-иениң харыысалгалыг болурун кичээндирер;

Өг-бүлениң чединмес чо­руун­га база ада-иениң ажы-төлүн азырап карактавайн баар таварылгаларында, профилактиктиг ажылдарны чорудар. Ада-иезиниң ажаалда-тежээл­дези чок арткан уругларны өг-бүлезинге эгидип бээри, өг-бүлениң уруг-дарыын өстүрүп кижизидеринге таарымчалыг байдалды катап тургузары-биле профилактиктиг ажылдарны чорудар;

Ада-иезиниң ажаалда-те­жээл­дези чок арткан уругларны илередир, оларны чогумчалыг тургузар, эргелерин камгалаар талазы-биле статистиктиг хай­гаа­рал системазын тергиинчидер.

Социал өскүс байдалдарга арт­кан уруглар­ның саны Кызыл хоорайда – 8, Кызыл кожуунда –2, Улуг-Хемде – 4, Чөөн-Хемчикте – 7, Ак-Довуракта – 4, Каа-Хемде – 4, Барыын-Хемчикте – 5, Бии-Хемде – 3, Тес-Хемде – 5, Бай-Тайгада – 1, Тожуда – 2, Чеди-Хөлде – 2, Сүт-Хөлде – 5, Өвүрде – 1.

Ада-ие эргезин казаанының (кызыгаарлаа­нының) дуга­йын­да судтуң шиитпирлерин чамдык суд черлери ЗАГС органынче чорутпайн турар деп фактылар бар.

Бо чылдың тос ай иштинде назы четпээн бежен уруг­лар ада-иезиниң ажаалда-тежээлдези чок артканының дугайында медээни ЗАГС органнарының шын медээлери-биле тургускан.

Бир эвес ада-ие эргезин казыттырган кижиниң билдириишкинин суд сайгарып көргеш, ооң ада-ие эргезин катап тургузуп берген болза, Россияның Өг-бүле дүрүмүнүң 70-ги чүүлүнүң 5-ки пунктузу-биле суд чогуур шиитпирни ЗАГС органнарынче чорудуп бээр.

Бистиң корр.

Предыдущая запись
ЧУРТТУҢ ПАТРИОТЧУ ШУУЛГАНЫ
Следующая запись
«Кыштаг – аныяк өг-бүлеге» төлевилел боттаныышкында
Меню