Рубрикалар

СОЦИАЛ ЧЕТКИДЕ ДҮВҮРЕНЧИГ МЕДЭЭ


Октаргай четкизинде Иркутск хоорайда чаңгыс чер-чуртуувус Кежиктиң берге байдалда турарының дугайында медээ карак чивеш аразында тарай бергенин шупту билир бис. Бо дилег медээге хамаарыштыр Тываның удуртукчулары база чурттакчылары дораан-на сагыш човап, ачы-дуза кадарын социал четкиде боттарының хууда арыннарында бижээннер. Ол дугайында адаанда парладывыс.
Чазак Даргазы социал четкиде хууда арнында бодалын үлешкен:
– Мен үргүлчү ынча дээр кижи мен, ам база мооң мурнунда дег, мээң социал четкилерде турарым дээрге – чаңгыс чер-чурттугларым Силерниң-биле харылзажыр аргалыг боорумга херек. Шыдаар шаам-биле дыка берге айтырыгларга хамаарыштыр бодум аңаа киржип, кичээнгей салып, дузалаптарын кызыдар-дыр мен.
Ак-Довурак чурттуг кыс хиндиктиг чаңгыс чер-чуртуум, Тывадан дашкаар өөренип тургаш, ооң 5 дугаар каъттан аңдарлы берген чоок төрелинге дузалаарын караанда чаштыг менче бижип турду, ону ам сактып кээр-дир мен. Бис санавиация чорудупкан бис. База бир тыва студент уруг Пекинге төлевирлиг клиникага хенертен болур кезиишкин эртип турган. Төлевээн шаанда ол уругну эмчиден үндүрбейн турган, а төрелдеринде ынча хөй акша чок турган. Бис ачы-дуза чарлапкаш, акша чыып бердивис. Ындыг дарый дуза кадары херек апаар­ байдалдар үргүлчү бо-ла таваржы бээр, ооң чаны-биле анаа эртип чоруй баары болдунмас боор чорду.
Бөгүнгү чагаалар аразында Тываның чурттакчызындан келген база бир сагыш-сеткили дүвүренчиг кыйгыны көрдүм. Ооң акызы Кежик Ондар Иркутск хоорайда № 6 колонияда аңаа онааган кеземче эртип турар. Амгы үеде ол эмчиде берге байдалда чыдар, ынчангаш төрелдери ооң-биле харылзажып шыдавайн турар.
Хөй-ниитиниң айыыл чок чоруунуң сайыды В.К. Хүлерге болуп турар бо болуушкуннуң байдалдарын база Кежиктиң кадыының байдалын оперативтиг режимге тодараткаш, түңнелдериниң дугайында меңээ илеткээр дугайында даалга берип кагдым. Тыва Республикада Кижиниң эргелериниң талазы-биле бүрүн эргелиг төлээ О.В. Россовага шимченгири-биле бо ажылче киржирин дааскан мен.
Ольга РОССОВА:
– Иркутск хоорайның эдип-чазаар колониязында кеземче эртип турар бистиң чаңгыс чер-чурттуувус К.-ның төрелдери Тыва Республикада Кижиниң эргелериниң талазы-биле бүрүн эргелиг төлээниң аппарадынче билдириишкин киирген.
Оларның чугаазы-биле К. камерага дыка нарын кемдээшкиннерни алган, ам медсанчастыда эмнээшкин эртип турар.
Ол-ла хүн дораан-на Иркутск облазының прокуратуразынче, эдип-чазаар колония 6-же болгаш Иркутск областа Кижиниң эргелериниң талазы-биле бүрүн эргелиг төлээже чагаалар чоруткан бис.
Бо чылдың декабрь 8-те Иркутск областа Кижиниң эргелериниң талазы-биле бүрүн эргелиг төлээ С.Н. Семенова кемдээн кижиге ужуражып барып чораан.
Кемдээшкиннерни камерада кады турар эштери таварыштырган деп К. тайылбырлап чугаалаан, ооң кадыының байдалы дыка багай, туруп шыдавас.
Тыва Республикада Кижиниң эргелериниң талазы-биле бүрүн эргелиг төлээ колонияның удуртулгазы-биле телефон таварыштыр чугаалашкан, К.-ның кадыының байдалы төрелдери-биле ону ужураштырып боорун болдурбайн турар деп дыңнатканнар.
Амгы үеде К. база бир кем-херекти үүлгеткенинге каразыттырып турар, ол херектиң истелгези чоруп турар.
Бодунуң камеразынче К.-ның ээп кээри айыылдыг бооп турар, ооң-биле холбаштыр Россияның Кеземче күүседир талазы-биле федералдыг албанның (ККФА) директорунче, К.-ны өске регионче шилчидерин дилеп турар билдириишкин чоруткан бис.
Иркутск облазында РФ ИК ИЭ-же К.-биле телефон дамчыштыр чугаалажырын болгаш посылка чорударын чөпшээреп көөрүнүң дугайында бистиң чоруткан дилээвиске харыы ам-даа келбээни харааданчыг-дыр, харыыны манап тур бис.
Иркутск облазында Кижиниң эргелериниң талазы-биле бүрүн эргелиг төлээниң дилээ-биле К., ооң бетинде турган камеразынче дедир киирбейн баарын болдуруптар, айыыл чок байдалга турар черни, Россияның Кеземче күүседир талазы-биле федералдыг албанның (ККФА) директорунче киирген К.-ны өске регионче шилчидерин дилеп турар билдириишкинниң харыызын манаарынга херек үе иштинде аңаа турар кылдыр бээриниң дугайында билдириишкин бижип каар болза, ол дыка чугула боор.
Иркутск облазында Кижиниң эргелериниң талазы-биле бүрүн эргелиг төлээ-биле байдалды хыналдада тудуп турар бис.
Бистиң корр.

Предыдущая запись
COVID-19-КА УДУР ВАКЦИНАНЫҢ БИРГИ КЕЗЭЭ ТЫВАДА КЕЛГЕН
Следующая запись
2021 – санал-онал чылы
Меню