Рубрикалар

Социал камгаладылга хемчеглерин боттандырарының чаңгыс аай чурумун доктааткан

Чоннуң социал камгаладылга адырындан Россияның Пенсия фондузунга дамчыдып бергени дузаламчы акшаларны Россия Федерациязының шупту субъектилеринге чаңгыс аай чурум езугаар төлээр апарган боорда, төлевирлерниң барык доозазын чаңгыс хүнде боттандырар апарганын Россияның Пенсия фондузу дыңнаткан. 2022 чылга чедир ук төлевирлерни боттандырарының чуруму регион аайы-биле ылгалып турган. Амгы үеде Пенсия фондузу бүгү чурттуң девискээринде деткимче хемчеглерин чаңгыс аай чурум езугаар база социал казначейство дүрүмнери-биле боттандырып турар апарган.
Ол езугаар, дамчыттынган дузаламчы акшаларны шилчидер чаңгыс хүннү доктааткан. Ол дээрге, ай санында 3-түң хүнү – ол хүн дузаламчы акшаны ап турар улустуң көвей кезиинге (88 хуузу) шилчиткен турар. Оларның аразында бир дугаар ээлчегде дузаламчы акшаларны банкыда агар санче шилчидер кылдыр шилип алган улус болур. Төлевирлерни почта салбырларындан ап турар кижилер дузаламчы акшаларны айның 3-тен 25-ке чедир почтаның ажылдаар графигиниң аайы-биле алыр.
Март айдан эгелеп эрткен айның дузаламчы акшазын чаа үнген айда төлээр кылдыр кылып каан график езугаар акша-хөреңгини шилчидер апарган. Март 3-те бүгү банкылар февраль айның дузаламчы акшаларын шилчидипкен.
Ниитизи-биле, дузаламчы төлевирлер чорудар хүлээлгени Пенсия фондузунче дамчыдып бергениниң соонда, оларны кылдырары бөдүүнчүп эгелээн. Чижээ, хамаатының дузаламчы алыр эргезин Пенсия фондузу өске албан черлеринден бодунуң айтырып алганы медээлерин ажыглап тургаш, бадыткап турар болганындан, ук ажыл чиигээр, хамаатылар артык документ-саавыырлар дилеп, үезин чарыгдавас апаар.
Чыыр документилер санының эвээжээнинден аңгыда, дузаламчы төлевирлерни доктаадырының хуусаазы база кызырылган. Ооң мурнунда төлевирлерни доктаадыр ажыл ай чеде бээр турган болза, ам ол хуусаа оранчок кыскалаан. Кирген билдириишкиннерни Пенсия фондузу колдуу-ла 5-10 ажыл хүнүнде сайгарып көрүп четтигип турар апарган.
Социал камгаладылгадан дамчыттынган деткимче хемчеглери аңгы-аңгы социал бөлүктерге хамааржып турар дээрзин сагындырып каалы. Чижээ, ажы-төлдүг өг-бүлелерге, шериг болгаш күш органнарының ажылдакчыларының өг-бүлелеринге, радиациядан качыгдаан хамаатыларга, транспорт эдилеп турар инвалидтерге дээш оон-даа өске.

Февраль айда Россияның Пенсия фондузу социал камгаладылгадан дамчыдып берген хемчеглер аайы-биле 1,85 млн. хамаатыларга ниити түңү 7,9 млрд рубльге төлевирлерни боттандырган. Чыл эгезинден тура фондунуң девискээр салбырлары дузаламчы төлевирлер алыры-биле киирген 370 муң билдириишкиннерни хүлээп алган, оларның 89 хуузун чөпшээрээн.

Предыдущая запись
Бистиң шериглеривиске деткимчевис херек
Следующая запись
АКШ-тың болгаш Украинаның кем-херек үүлгедикчилери кибератаканы чорудуп турар
Меню