Рубрикалар

“СОЦИАЛ КАРТОФЕЛЬ” ЧОГУМЧАЛЫЫН КӨРГҮСКЕН

Тыва Республиканыӊ күш-ажыл болгаш социал политика сайыды Эдуард Сандан бөгүнгү аппарат хуралынга “Социал картофель” губернатор төлевилелиниң боттандырылгазын илеткээн.

— «Социал картофель» губернатор төлевилелди 2020 чылда боттандырган түӊнелинде, аӊаа киришкен өг-бүлелер 10330 рубльду камнап алыр аргалыг болган. 2021 чылда төлевилелде 1241 өг-бүле киржип турар. Картофель үрезинин 883,5 муӊ рубль, ногаа культураларыныӊ үрезинин 148,9 тыс. рубль-биле садып шиӊгээткен. Үрезиннер түүнде морковь, свёкла, огурец, кабачок, редиса, укроп, петрушка болгаш батун согуна кирип турар.

Тываныӊ күш-ажыл яамызыныӊ эргелелинде турар албан черлери бо төлевилелди боттандырар дээш, аӊаа киржир хамаатыларныӊ билдириишкиннерин хүлээр талазы-биле ажылды кылып, даӊзызын тургускан. Өг-бүле бүрүзү-биле социал керээни чарып алган. Ногаа тарып өстүрер ажылга ижиктирип чаӊчыктырар талазы-биле бот-тускайлаӊ программаны ажылдап кылып турар. Өг-бүле бүрүзүнүӊ ортумаа-биле 5-9 шоодай азы 100 кил картофель дүжүдүн ажаап, кышты өттүр чиир ногаа аймаан белеткеп ап турары бо төлевилелдиӊ чогумчалыын көргүзүп турар.

Салдынган сорулгаларны чедип алыр дээш, шупту муниципалдыг тургузуглар Херээженнер чөвүлелин болгаш идепкейжи улусту хаара тудуп, төлевилелдиӊ киржикчилеринге өзүмнер олуртур, ногаа аймаан тарып өстүрер талазы-биле өөредилге семинарларны, мастер-класстарны библиотекаларда болгаш культура бажыӊнарында эрттирип турар.

#Социалкартофель #Губернатортөлевилел #Күш_ажылболгашсоциалполитикаяамызы #Аппаратхуралы #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
САЙГАРЛЫКЧЫЛАРГА “АНТИКОВИД”
Следующая запись
28 МУҢ ӨГ-БҮЛЕНИ КАРТОФЕЛЬ-БИЛЕ ХАНДЫРАР
Меню