Рубрикалар

Социал төлевирлер болгаш пенсиялар өзер

Чоокку үеде россий эрге-чагыргалар күш-ажыл төлевириниң эң адаккы хемчээлин, амыдырап-чурттаарының эң адаккы хемчээлин, бюджет ажылдакчыларының шалыңын, а ол ышкаш бүгү-ле социал төлевирлерни, ооң иштинде пенсияларны өстүрер. Средада РФ-тиң субъектилериниң социал-экономиктиг деткимчезиниң талазы-биле чөвүлел хуралды ажыдып тура ол дугайында Россияның президентизи Владимир Путин медеглээн.

“Өртектер өзүлдези улустарның орулгазынга аарышкылыы-биле улдап турар деп чүүлдү билип тур мен. Ынчангаш чокку үеде бүгү-ле социал төлевирлерни, ооң иштинде пособие болгаш пенсияларны өстүрериниң талазы-биле шииитпирни хүлээп алыр бис. Күш-ажыл төлевириниң эң адаккы хемчээлин база амыдырап-чурттаарының эң адаккы хемчээлин, а ол ышкаш бюджет адырынга шалыңны өстүрер бис” — деп, күрүнениң баштыңы айыткан.

Ындыг өстүрүүшкүннүң тодаргай хемчээлдерин санап эккээрин ол РФ-тиң чазаанга дааскан. «База катап демдеглеп каайн: чылдың түңнелдери-биле амыр эвес амгы байдал тургустунза-даа, мындыг байдалдарда безин ядамык чоруктуң болгаш дең-дески эвес чоруктуң деңнелин чавызадырывыс эргежок чугула. Бо хүннерде безин ону боттуг боттандырып болур сорулга-дыр” —деп, президент немээн.

Путин сайыттар кабинедин болгаш регионнарны ол сорулгаларны күүседиринче күжүн мөөңнээринче кыйгыргаш, «ол дээрге чүгле экономиктиг бүдүштүг эвес, а социл чөптүг чоруктуң айтырыы-дыр» деп немээн.

© Алексей Никольский/РФ-тиң президентизиниң парлалга албаны /СЭТА
НОВО-ОГАРЕВО, март 16. /СЭТА/.

А. ХЕРТЕК очулдурган.

Предыдущая запись
ҮЗҮТ-ХОВАГАН, ТОРГУ ХОВАГАНЫ– АРГА-ЫЯШТЫӉ ХОРАГДАКЧЫЗЫ
Следующая запись
ШКОЛАГА АРЫГ-ШЕВЕР БУЛУӉУН СУД ШИИТПИРИ-БИЛЕ КЫЛГАН
Меню