Рубрикалар

СПОРТ ОРДУЗУНУҢ ТУДУУН ДООЗАР ИДЕГЕЛ БАР

Каа-Хем суурда спорт ордузунуң тудуун 2012 чылда эгелээн турган. Ол элээн каш чыл дургузунда чоруп турар узун хуусаалыг тудугларга хамааржыр. Ооң ажыдыышкыны чылдан чылче узамдыгып бар-ла чыдар. Тудугну доозар хуусаазын каш-даа өскертип, соңгаарлаткан. Баштай 2019 чылда дужаар дээн, оон 2020 чылче чыла берген. Ам 2021 чыл келди, тудуг ам-даа доозулбаан. Доозулбас тудуг деп санаар дээрге, ында ажыл бичиилеп-даа болза чоруп турар.

Тывада ховар объектиниң ареназынга 7 муң көрүкчү кирер. Акша-хөреңгиниң чогу-биле болгаш республиканың экономиказының баксырааны-биле 2015-2017 чылдарда тудуг ажылы турупкан. Тыва ол үеде төлевилелди боду деткип шыдавайн барган, ооң-биле кады федералдыг акшаландырыышкын база турупкан. Ол дээш объектиниң дужаар хуусаазы чыла берген.

Спорт ордузун бо чоокку үеде ам-на тудуп доозарынга идегеп турар. Чүге дээрге төлевилелди Сергей Күжүгетович Шойгу деткип турар. Тывага ол дээрге кончуг эки медээ болуп турар. Камгалал сайыдының өмээржилгези-биле туттунган тудуглар кыска хуусаа иштинде шынарлыг туттунуп, үр турбас дээрзин чурттакчы чон шупту билир. “Сүбедей” спорт комплекизи, Президентиниң кадет училищези база Сергей Шойгунуң Тывага деткимчези болгай. Оон ыңай бүдүн 55-ки даг-адыгжы бригаданы тургускан, ковид үезинде хөй хүлээлгелиг эмнелге төвүн база оон-даа өске объектилерни ол туттурган.

Оон аңгыда, бо айтырыг-биле Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг боду база ажылдап турар. Чазын бо дугайында Федерация Чөвүлелиниң кежигүннери Анатолий Широков, Заур Шурдумов болгаш Дина Оюн-биле ужуражылга үезинде ол чугаалашкан. Ылаңгыя Анатолий Широков Федерация Чөвүлелинде “Субъект хүннери” деп хүннер бар дээрзин чугаалаан. Ынчан субъектини таныштырып көргүзүп, ооң
байдалының болгаш берге айтырыгларының дугайында чугаалап болур. “Федерация Чөвүлелиниң шупту комитеттери регионнуң киирген айтырыглары-биле ажылдаар. Маңаа эң-не чидиг айтырыгларны шуптузун чыыптарга, чагырга болгаш чогуур тургузуглар-биле комитеттер шупту кады ажылдап, ол айтырыгларны сайгарып көөр. Ындыг ажылды Тыва Республика-биле база чорударын планнап турар бис” – деп, Анатолий Широков чугаалаан.

Спорт комплекизин чедир тударынга немей ам-даа сая-сая акшалар негеттинер дээрзин дыңнаткан турган. Тудуг материалдарының аартааны-биле үе эрткен тудум ооң түңү көвүдеп олурар. Ынчалза-даа Сергей Шойгунуң киржилгези-биле акша-хөреңги айтырыы билдингир айтырыг апарган. Чүге дээрге ол бодунуң чаңгыс чер-чурттугларын анаа черле кагбас.

Чыжыргана СААЯ белеткээн.

#Спорткомплекс #Тудуг #Каа_хемсуур #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ЧАА КИСЛОРОД СТАНЦИЯЗЫ НЕМЕШКЕН
Следующая запись
ЧЭЭРБИ ЧАА АВТОБУСТУҢ ДҮЛГҮҮРЛЕРИН ТЫВЫСКАН
Меню