Рубрикалар

«Стелс-омикрон» — эӊ-не чышпыныычал

«Стелс-омикрон» — эӊ-не чышпыныычал

📢 Тывада короновирустуӊ «Стелс-омикрон» деп хевиринден ийи кижиниӊ аарый бергени бадыткаттынган дээрзин Республиканыӊ Росхереглелхайгаарал эргелели дыӊнадып турар.

❗Анализтиӊ түӊнелдери Сибирь болгаш Ыраккы Чөөн чүктүӊ чумага удур Иркутскиде эртем-шинчилел институдундан келген.

❗«Коллективтиг иммунитеттиӊ эвээжээни-биле холбаштыр, аарыгныӊ катап өөскүй бээриниӊ айыылы бар. COVID-19 талазы-биле республикада эпидемиологтуг байдал экижий бээрге, барык шупту кызыгаарлаашкыннарны ап каап-даа болза, федералдыг нормаларны сагыыр ужурлуг. Муӊгаш черге, хөй кижи аразынга маска кедер, күштүг арыглаашкын, дезинфекция үргүлчү кылыр.

❗Кижи бүрүзү бөдүүн дүрүмнерни кол сагыыр. Ажыл-албан болгаш хөй-ниити черлеринге, транспортка үргүлчү дезинфекциянаы чорудуп, ажылчыннарыныӊ кадык байдалын хынап турар болза, короновирустуг халдавырлыг аарыгныӊ ээлчеглиг чалгыын болдурбайн барып болур. Республикада «белен болурунуӊ» чуруму ажылдап турар». — деп, Людмила Салчак, Тываныӊ Росхереглелхайгаарал эргелелиниӊ удуртукчузу тайылбырлаан.

Предыдущая запись
Электроннуг киир бижидилге херечилели
Следующая запись
Ээлчеглиг бадылаашкын эгелээн
Меню