Рубрикалар

СУБСИДИЯЛАРНЫ КОММУНАЛ АЖЫЛ-АГЫЙЛАРНЫҢ АГАР САННАРЫНЧЕ ШИЛЧИДЕР

Тываның Чазаа чуртталга оран-савазы база коммунал ачы-дузалары төлээр субсидияларны хамаатыларже шилчидериниң чурумунда өскертилгени киирген.

Бо айдан эгелеп акшаны субсидия алыкчыларынче эвес, а коммунал албан черлеринче дорт шилчидер. Чуртталга-коммунал ажыл-агыйлар ачы-дузазы дээш хамаатыларның агар саннарынче шилчиткен компенсациялар өскээр чарыттынып, өрелер көвүдээнинден, ындыг шиитпир хүлээп алдынган.

Амгы дүрүмнүң 5-ки пунктузу-биле, хереглекчиге көрдүнген субсидияны коммунал ачы-дузалар төлевириниң акша-хөреңгизин төлеп турар черге бээр деп, өскерткен. Азы өскээр чугаалаарга, субсидияларны ачы-дуза чедирер коммунал албаннарның банкыда агар саннарынче шилчидер. Банкылардан өскээр, азы чээли организацияларынче субсидиялар шилчитпес.

Ол ышкаш чурумнуң 6-гы пунктузунда, кадыг одаар чүүл садып алырынга көрдүнген субсидияны алыкчының банкыда агар санынче шилчидер. Бир эвес субсидия алыкчызы кадыының байдалы-биле, азы назылап кырааны-биле банкыга барып агар сан ажыдып шыдавас болза, төлевирже чагыгны киирип, азы почта салбыры таварыштыр алырын дыңнадыр.

Тываның Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының дыңнадыы-биле алырга, республикада 18 муң ажыг өг-бүле чуртталга оран-сава база коммунал ачы-дуза төлээр компенсацияны ап турар. Ындыг болзажок 7 муң ажыг өг-бүле компенсацияларын алгаш, күрүне деткимчезиниң акша-хөреңгизи-биле коммунал ачы-дузазы дээш амдыгаа дээр төлевээн болгаш, өскээр чарыпкан. Коммунал ачы-дуза чедирилгезин ай санында төлевейн турганындан, чоннуң өрези көвүдээн.

Тываның Одалга болгаш энергетика яамызының дыңнатканы-биле алырга, август 1-ниң хүнүнде республика хереглекчилериниң чуртталга-коммунал ачы-дузалары дээш ниити өрези бир миллиард ажа берген.

#ЖКХ #Коммуналажыл_агый #Одалгаболгашэнергетикаяамызы #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ҮРЕ-ТҮҢНЕЛДИГ АЖЫЛДААРЫН КҮЗЭЭН
Следующая запись
3200 өг-бүлени халас хөмүр-биле хандырар
Меню