Рубрикалар

ТӨӨГҮЛҮГ ҮЕЛЕРИ УТТУНДУРБАС

Тываның Баштыңы Вячеслав Ховалыг октябрь айда республиканың төөгүзүнде онзагай хүнннер дугайында социал четкиде арнынга сагындырып бижээн:

«Күрүне тургузуглуг апарганывыстың эгези — Тыва Арат Республиканың 100 чыл оюн август айда демдеглээш, октябрьда төөгүлүг ай-хүннер дугайында база сактып чоруур ужурлуг бис.

Октябрь 11-де Тыва Арат Республиканы улуг чурттуң составынга хүлээп алырының дугайында ССРЭ-ниң Дээди Соведи чарлык үндүргеш, Тываны Россияның составынга автономнуг область эргелиг кылдыр киирип алырын РСФСР-ниң Дээди Совединге сүмелээн. Ол — бистиң төөгүвүстүң факт-барымдаазы.

Тываның экономиказы, культуразы, өөредилгези, кадык камгалалының хөгжүлдезин он-он чылдар бурунгаар тодараткан болгаш эрткен чүс чылдың 40 чылдарында чурттап чораан бистиң чаңгыс чер-чуртугларывыстың, ада-иевистиң база бистиң шуптувустуң салым-чолунга салдар чедирген чугула болуушкун. Тыва өг-бүле бүрүзү бөгүн 77 чыл оюн демдеглеп турар болуушкун-биле төөгүлүг харылзаазын истеп көрүп болур. Мугур сан эвес-даа болза, байырлыг оюн демдеглеп болур.

Октябрь 10-да Тыва автомнуг областы Тыва Автономнуг Совет Социалистиг Республика кылдыр эде адаан. Оон бээр 60 чыл ою болур.

Эрткен үе чокта, келир үе турбас болганда, биче Төрээн чуртувустуң төөгүлүг ай-хүннерин сактып чорууру чугула».

Р. Демчик очулдурган.

#ТАР_100чылы #Төөгү #Владиславховалыг #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ЧЕДИИШКИННИГ КАДЫ АЖЫЛДАЖЫЛГА
Следующая запись
КҮСКҮ ШЕРИГ КЕЛДИРИИШКИНИ ЭГЕЛЭЭН
Меню