Рубрикалар

ТӨӨГҮЛҮГ ХҮНДЕ ШЫНЗЫЛГАНЫ АЛГАН

Октябрь 11 – база бир төөгүлүг хүннерниң бирээзи. Чеден чеди чыл бурунгаар ол хүн Тыва Арат Республика Совет Эвилелиниң составынче киргенин шупту билир бис. Ол ышкаш бо чылын, 2021 чылда, бот-догуннаан күрүне болуп тургустунганындан бээр Тывавыс 100 чылын демдеглеп эрттирип турарда, Тываның Журналистер эвилели бодунуң шаанче база онзагай кылдыр эрттирип тур. Чүл дээрге эвилелче хары угда хөй санныг, 19 кижи кежигүн кылдыр киргени — болуп көрбээн таварылга деп эвилелдиң баштаар чери демдеглеп турар.

Эвилелче кирген чаа кежигүннер шынзылгаларын болгаш хөрек демдээн октябрь 11-де, төөгүлүг хүнде алганын бедии-биле үнелээннер. Ол хүннү чаа эвилелчилер июнь айдан тура манааны элээн шыланчыг болу бергени чөп. Москвадан шынзылгалар саадап келген-даа болза, эвилелдиң чаа кежигүннери шыдамыы-биле манап алганнар.

Бир-тээ юбилейлиг чыл болганда, шынзылгаларны байырлыг байдалга тыпсыр дээн ТЖЭ-ниң планын, коронавирус хамчыктыг аарыг будап каан. Эвилелчилерниң чаңгыс чыглыр чери — Парлалга бажыңында эвилелдиң ном саңынга, хамчыктыг аарыгга удур көрдүнген бүгү санитарлыг негелделерни хажытпайн, он тос  чаа кирген кежигүнге шынзылгаларын тыпсып берген.

Журналистиканы сонуургап чоруур, парлалга, радио, телевидениеде амгы үеде ол адырда бараан болуп, ажыл-амыдыралын уламчылаар дээн күзели бышкан аныяктар ол хүн чүгле шынзылгадан аңгыда, “Азия төвүнүң кижилери” деп номнуң II-ги томун Россияның алдарлыг журнализи Надежда Антуфьеваның мурнундан белек кылдыр алганнар. Журналист кижиниң кол чепсээ — ТЖЭ-ниң логотивин киирген блокнот, демир-үжүктерни болгаш амданныг торту эвилел чаа кежигүннеринге сөңнээн.

Чогаадыкчы ажыл-херээ чогунгур, демир-үжүү чидиг болурун чаа кежигүннерге тыва журналистиканың хоочуннары чугаалап, чагыг-сөзүн берген. Москваның Ломоносов аттыг университединиң журналистика факультединиң баштайгы тыва доозукчуларының бирээзи, хүндүлүг хоочун Хенче-Кара Монгуштуң ол-ла университеттиң база-ла журналистика факультединиң доозукчузу, “Тыва” КТРК-ның аныяк корреспондентизи Идегел Намданга шынзылганы тывысканы, хемчегге ханы утка киирген. Амга чедир бодунуң хар-назыны улгады-даа берген болза, Хенче-Кара Сагдыевич чиик-адак Кызыл кожууннуң солунунуң кол редактору болуп, көскү ажылдап чоруур. Соон салгаан аныяк “ломоносовчу” бар болганынга чоргаарланып, профессионал журналистер одуруунче дидими-биле шымнып кириптерин  күзээн. Ол ышкаш бо кирген чаа кежигүннер аразында “Тыва 24”, “TMG” медээ-тайыл­бырлыг агентилелдиң, «Звезда» радионуң, 108 телеканалдың корреспондентилери болгаш аныяк блогер Сумьяа Ондар база шынзылганы алган. Блогер боду амы-хууда англи дылда дамчыдылгаларны ютуб-каналда чорудуп турар. Ол ышкаш ТЖЭ-ниң моон-даа соңгаар ажыл-чорудуунга идепкейлиг киржип, чүгле журналистика талазы-биле эвес, а бодунуң юрист эртеминиң аайы-биле эш-өөрүнге юридиктиг деткимчени көргүзеринге беленин дыңнаткан. Чаа кежигүннер тыва журналистиканың деңнелин бедидери-биле бурунгаар хөгжүлделиг чаа-чаа бодалдар хөй дээрзин чугаалап турдулар. Үе көргүзер.

Ынчалдыр октябрь 11-де Тываның Журналистер эвилелиниң 117 кежигүнүнге 19 кижи немешкен. Ам-даа кежигүн болуксаан 12 кижи ээлчээн манап турар.

К.МОНГУШ.

#Тываныңжурналистерэвилели #Журналист #Кежигүн #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ЭКИ ДЕМДЕКТЕРНИҢ БИРЭЭЗИ
Следующая запись
ЧУРТТАЛГАМНЫ ААС-КЕЖИКТИГ ЧУРТТАП ЭРТКЕН МЕН
Меню