Рубрикалар

ТӨЛЕВИРНИ КЫМНАР АП БОЛУРУЛ?

• Ажы-төлдүг өг-бүлелерде 8-16 харлыг уруг-дарыын чааскаан азырап-өстүрүп чоруур авалар азы адалар;

• Ада-ие хүлээлгезин чааскаан күүседип турарлар (бирээзи чок апарган, ис чок читкен, төрүттүнген херечилелинде ады бижиттинмээн, бот ие);

• Алимент төлээ­риниң дугайында судтуң шиитпирин алган ада, ие, хоойлу езугаар төлээлекчизи;

• Өг-бүлениң орулгазы кижи бүрүзүнге хамаа­рыштыр 11494 рубль четпес болза (Тывада чурттаарының эң чавыс хемчээли – 11494 рубль).

• Өг-бүлениң орулгазын көөрде: шалың, шаңнал акша, пенсия, социал пособиелер, стипендия, акша компенсацияларының чамдык хевирлери болгаш оон-даа өске орулга бүрүзү хамааржыр. Оон аӊгыда өнчү-хөреңгизинде чеже бажыӊ, чеже машина барын база көөр.

• Ук пособиениң түңү 6106,50 көпеек (уруг бүрүзүнге). Бо чылдың июль 1-ден эгелеп билдирииш­киннерни хүлээп эгелээн. Шиитпирни 10 ажыл хүнүнүң дургузунда үндүрер. Чамдык таварылгада 30 ажыл хүнү чедир узай бээр.

• Билдириишкинни Күрүне ачы-дузазының чаңгыс аай электроннуг хевиринге (Госуслуги) азы чурттап турар чериниң аайы-биле Пенсия фондузунга киирер.

• Бир эвес билдириишкинни уруг 8 хар четпээнде берипкен болза, 8 харлаптарга төлевирни ап эгелээр. 2021 чылдың июль 1-ден эрте эвес. 8 харлапкан соонда, орай болза, билдириишкин киирген хүнүнден эгелеп алыр. Төлевир саналгаже бир ай озалдап чоруп олурар (июльда киирерге, августа алыр). Төлевирниң хуусаазы билдириишкин киирген хүнден эгелээш бир чыл болур. Дараазында чылда катап база шупту медээлерни киирер.

📢Өг-бүлениң орулгазының хемчээлин канчаар билип алырыл

(3 кижиден тургустунган өг-бүлеге чижек санаашкын).

Авазының шалыңы 25000 рубль, улуг уруу студент, 1500 р. стипендиялыг, бичии уруунга 409 р. пособие ап турар дижик.

25000+1500+409=26909Х12 (ай) = 322908 (чылда) /12 (ай) = 26909/3 (кижи) = 8969,66 р.

Бо чижек өг-бүлениң чылда орулгазы бир кижиге онааштыр 8969,66 рубль болган. Чурттаарынга көрдүнген кудуку деңнел – 11494 рубль болганда, орулгазы четпес. Билдириишкинни киирип болур. (Өг-бүлениң адында 1 бажың, бир машина бар болза. 2 машина азы 2 бажыӊ бар болза, чеже-даа орулгазы четпес болза чедимчелиг өг-бүлеге хамааржыр).

📢Келир үениӊ иелеринге көрдүнген төлевирни кымнар ап болурул

— 6 неделядан өрү иштиг херээженнер;

— ижинниг апаргаш 12 неделя четпейн турда херээженнер эмчизиниӊ даӊзызынга туруп алганда;

— өг-бүлениӊ орулгазы (бир кежигүнге хамаарыштыр) ук черниӊ чурттаарынга көрдүнген ортумак хемчээлинден ашпас болза. Тывада – 11494 рубль;

— төлевирни 2021 чылдыӊ июль 1-ден эгелеп бээр;
— билдириишкинни Күрүне ачы-дузазы азы чурттап турар чериниӊ аайы-биле Пенсия фондузунче киирер;

— төлевирни бээр-бербезиниӊ дугайында шиитпирни 10 ажыл хүнүнүӊ дургузунда үндүрер. Чамдык таварылгада 30 ажыл хүнү чеде берип болур;

— бир эвес билдириишкинни эрте-ле берипкен болза, 6 неделядан эрте эвесте төлээр, оон орай болза киирген айындан эгелээр;

— пособиени 12 неделядан божуур айынга чедир төлээр.
(санаашкын база дөмей!!!)

#Пенсияфондузу #Төлевирлер #Пособиелер #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ЧОН-БИЛЕ АЖЫК ЧУГАА
Следующая запись
ЧАА ТӨЛЕВИРЛЕР ДУГАЙЫНДА
Меню