Рубрикалар

Төрээн черивистиң арыг-силии – боттарывыстың холувуста

«Транспорт сервизи болгаш төлевилел» күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгези-биле кожууннар керээлерни чарып, кожууннарже үнүүшкүннерни кылып, ажылды чорудуп турар. Чурттакчы чон база ук албан чери-биле ажылдаар керээлер чарып ап болур аргалыг.

Чаа регион оператору бо хүннерде Ча­даана – Бажың-Алаак оруунда хоорайның бок төгер черин аштап, үстүрүп эгелээн. Чөөн-Хемчик кожууннуң чагырга чери чурттакчы чонга богун орук аксынга төкпезин сагындырып, ажылдакчыларның күш-ажылын үнелеп, арыг-силиг болурунче кыйгырган.

Бок төгеринге көрдүнмээн черлерде бок-сак чыл-чылы-биле овааланып, чыглып, улуг девискээрлерни ээлеп турары чажыт эвес. «Транспорт сервизи болгаш төлевилел» бүдүрүлгези 2022 чылда Чөөн-Хемчик, Каа-Хем, Өвүр, Тес-Хем кожууннарның болгаш Ак-Довурак хоорайның девискээрлерин аштап-арыглаар.

Чаагайжыдылга болгаш санитарлыг арыглаашкын айында республиканың бүгү суурлары болгаш хоорайларында субботниктер неделя санында болуп турар.

Чадаана хоорайда санитарлыг арыглаашкын, чугай­лаашкын база будуур ажылдар уламчылавышаан. Субботниктерде ажылчын коллективтер болгаш чурттакчы чон хөй-ниити чыглыр черлерни болгаш бажыңнар чанының участоктарын аштап-арыглаан.

ТМГ Медээлер.

Предыдущая запись
Национал паркта тыва төрел аймактар аллеязы
Следующая запись
Берге-даа болза, солун болган
Меню