Рубрикалар

ТАЙБЫҢНЫ, ААС-КЕЖИКТИ ӨГ-БҮЛЕ БҮРҮЗҮНГЕ КҮЗЕДИМ!

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар
Владислав Ховалыг Россия хүнү-биле чаңгыс чер-чурттугларынга байыр чедирген:

Эргим чаңгыс чер-чурттугларым!

Россия хүнү-биле силер бүгүдеге байыр чедирип тур мен!

Бо байырлал, бистиң чурту­вустуң муң-муң чылдарда төөгүзүн, байлак культуразын болгаш ёзу-чаңчылдарын, боттарының салгалдарынга төрээн чуртун эжелекчи дайзыннардан камгалап шыдапкан хөй омак-сөөк чоннарының түрлүг соруу, хей-аъдының бедиин бадыткап турар.

Бо хүнде Россияның төөгүзүн чугаалап тургаш, ооң күрүне кылдыр тургустунарындан хөгжүлдеге чедир берге болгаш маадырлыг эрткен оруун, ада-өгбевистиң эрес-дидим чоруун, тиилелгезин сактыр бис.

Чурттуң чүс-чүс чылдарда эрткен төөгүзү – хөй санныг быжыг туруштуг полководчулар, көскү күрүне баштыңчылары, хүрээ-хииттиң төлээлери, чогаал болгаш уран чүүлдүң ажылдакчыларының мөөңнешкени, чоннуң чүректеринде, угаан-медерелинде арткан чырык сактыышкын болур. Кандыг-даа улуг болуушкуннарның им-демдээ болур – Чурттуң Тиилекчилери, өндүр бедик маадырлары, оларның аразында бо чылын 800 харлаанын демдег­лээривис Александр Невский, кижи төрелгетенге чаа эраны ажыткан, Россияга космостуң кол күрүнези деп статусту мөңгеде арттырган Юрий Гагаринни, бо-ла маадырлар аразында амгы үениң маадырлары – эрткен сөөлгү чылдың дургузунда чоннуң амы-тыны дээш быжыг туржуп турган эмчилери­висти, коронавируска удур вакцинаны делегейде бир дугаар чогааткаш, сая-сая кижилерни өлүмден камгалаар арганы берген эртемденнеривисти база киирип болур.

Ада-чурттуң Улуг дайынынга Тиилелге – кижилерниң омак-сөөгүн болгаш политиктиг үзел-бодалдарын аңгылавайн, чоннарны мөөңнештирген хөй-ниитиниң мээ-медерелин каттыштырар чылдагаан.

Бистиң чуртувустуң база делегейниң эртем ажылының хөг­жүлдезинге үнелеп четпес үлүг-хуузун киирген чогаадыкчы эртемденнеривисти сагынмас аргавыс чок. Олар – Александр Попов, Константин Циолковский, Игорь Курчатов, Сергей Королёв, Михаил Калашников болгаш өскелер-даа.

Россия – хөй нациялыг чурт. Хоорай бүрүзүнде тиилелгениң изи, маадырларының дугайында төөгүлүг черлер хөй.

Сеткилимниң ханызындан каң дег быжыг кадыкшылды, чаагай чорукту, аас-кежикти, тайбыңны өг-бүле бүрүзүнге күзедим!

Предыдущая запись
ПСИХОЛОГИЯ ЭРТЕМИН ШКОЛАЛАРГА ӨӨРЕДИРИ ЧУГУЛА
Следующая запись
Меню