Рубрикалар

Тайбыңны болгаш бүзүрелди сеткилиңерге шыгжап чоруңар

Тываның бир хууда сайгарлыкчы кызы Суузунмаа Күжүгет амгы үеде чуртта болуп турар байдалга хамаарыштыр бодунуң бодалын илереткен:

— Тайбыңны болгаш бүзүрелди сеткилиңерге шыгжап чоруңар.
Чежемейниң берге ышкаш сагындырза, эки чуулге, чаагай чырык келир үеге, төрээн чуртка, чазак-чагыргавыстың чөптүг чоруунга бүзүрелди камнап-кадагалаар ужурлуг бис.
Мээң бодум хуумда кандыг-даа байдалдарга шын шиитпир хүлээп алырынга база сагыш-сеткилде дүвүрелди оожургадырынга дузалап кээр, сагып чоруур дүрүмнерим бар:
бүгү-ле чүүл болур ужурлуг үезинде база канчалдыр болур ужурлуг, шак ол хевээр болуп эртип турар;
бүгү-ле болуп турар чүүлдер эчизинде эки түңнелге чедирер;
нарын айтырыгларны, берге байдалдарны келген аайы-биле ээлчештир шиитпирлээни дээре;
чүнү кылыры билинмес үеде болдунар шаанче кылыр ужурлуг чүүлдү кыл, ооң соонда, чүү-даа болур болза, болгай аан/

Бо нарын үеде, шупту улуска берге болуп турары билдингир. Коргуушкун, муңгарал, хол салдынар чорук хөй энергиявысты чип турар… Мээң бодумнуң сагыш-сеткилим база шак ындыг байдалда.
Россияга, Президентиге, российжи шериглерге, кижилерниң бот-боттарынга көөр хөөн чок чорукту өөскүдүксээн, кижилерниң сагыш-сеткилинге артык дүвүрел оттурар сорулгалыг, тускай угланыышкынныг рекламалар болгаш интернет четкизинде аңгы-аңгы бөлүктерден, кижилерден меге медээлер, хоозун чугаа-сооттуң көвүдеп турарын эскерип тур мен. Ол бүгүнү тарадырынче хөй акша чарыгдал үнери билдингир, ынчап кээрге, аңгы акшаландырып турар деткикчилер бар дээрзи илдең. Бисти коргудуп-девидедири бир-ле кижиге херек болуп турары ол.

Бисти долгандыр балыгланган, туттурган шериглер, өлүрткен кижилер дугайында хөй-ле хоозун-меге, хөөредип-чогаадып каан материалдар бар-дыр. Ылаңгыя чоок улузу бо үеде Украинада чоруп турар улус онза кичээнгейлиг-хынамчалыг болур болза эки. Ол боттарже шериглер дугайында медээлерни чорутпаңар. Амгы үеде информастыг дайын чоруп турарын шупту угаап билир ужурлуг бис. Бадыткалдыг шын медээлерге бүзүрээни дээре.

Тускай шериг операциязын чорудар шиитпир хүлээп алыры дыка берге болган дээрзинге бүзүрээр мен. Бир эвес оон өске арга турган болза, кым-даа тускай операция чорударынга чөпшээрешпес турган. Бо бүгү болуушкуннарның түңнели эки болурунга бүзүреп тур мен.

 

Предыдущая запись
Тыва Донбасстың чурттакчыларынче гуманитарлыг дузаны чоруткан
Следующая запись
ТЫВАНЫҢ ЭРЕС-ДИДИМ ООЛДАРЫ МААДЫРЛЫЫ-БИЛЕ АМЫ-ТЫНЫНДАН ЧАРЫЛГАН
Меню