Рубрикалар

«Тайга» станциязында чуңгулаар чаа девискээр ажыттынган

 Бөгүн, январь 5-те, “Тайга” станциязынга тюбинг парктың ажыдыышкыны болган. Аңаа Соок-Ирей болгаш Тываның билдингир артистери оюн-тоглааны организастап, ыры-шоорун бадырып, байырланчыг шинчи киирген.

Тюбинг азы ватрушка деп адаар чымчак, үрдүрүп каан шанактарга олурупкаш, дагдан чуңгулап бадарынга тускайлаан девискээр болгаш дагның бедиинче дүрген үнеринге дузалаар канат “Тайга” станциязында ажылдап эгелээн.

Сагындырып каалы, ТР-ниң Чазак Даргазы Вячеслав Ховалыг 2021 чылдың июль төнчүзүнде Бии-Хем кожуунга сургакчылап чорааш,  “Тайга” станциязынга четкеш, туризмни сайзырадыры-биле “Тайга” станциязынга дагдан бадар хаак трассазын чаартып, даг кырынче дыштаныкчыларның көдүрлүп үнер, өске дыштанылга черлеринден дудак чок электри дузазы-биле ажылдаар чүүлдү база кылыры артык эвес деп, чугаалап турган.  Ол ышкаш “Тайга” станциязын сайзырадырынга көрдүнген төлевилелди немей ажылдап кылгаш, санааш­кыннарны чорударын оралакчыларынга дааскан.

Беш ай эрткенде Вячеслав Ховалыгның чугаалап турган төлевилели боттанып эгелээн. Баштайгы дээрезинде “Тайга” туристчи комплекстиң бирги чадазы болур тюбинг паркты туткаш, ажытканы бо.

Бо ажылды кылырынга чеже акша-хөреңги хереглеттингенин, ону кайыын аңгылаанының дугайында ТР-ниң Чазак Даргазының оралакчызының хүлээлгезин күүседип турар Александр Брокерт мынчаар чугаалады:

“Бир дугаарында, чоннуң кадыын быжыктырары болгаш кышкы спортуң хевирлерин сайзырадыры-биле Чазак Даргазы Владислав Ховалыгның даалгазы-биле аңгы “Тайга” туристчи комплекстиң тудуунуң төлевилелин ажылдап кылгаш, боттандырып эгелээн бис. Бо төлевилелдиң бирги чадазы болур тюбинг паркты тударынга “Ойна” алдын уургайы, “Лунсин” КХН, “ЭВРАЗ” компаниязы  44 сая акша-хөреңги-биле деткээн. Мону кылырынга Тываның Спорт, Культура болгаш туризм, Орук- тудуг яамылары шупту киришкен. Туристчи комплекстиң ийиги чадазын Тываның хөгжүлдезиниң тускай программазынче бо төлевилелди кииргеш, улаштыр боттандырар бис. Ынаар чүү кирип турар дээрге, аалчылар чурттаар бажыңнар болгаш өске-даа дыштаныкчыларга эптиг бүгү-ле чаагайжыды кылдынган чемненир черлерден эгелээш, хаак оруун делгемчидер болгаш өске-даа турисчи комплексти калбартырынга көрдүнген чүүлдер хамааржыр. Бо бүгү ажылды бо үнүп келген чылдың дургузунда шуптузун доозарын планнап турар бис”.

Тюбинг парктың ажыдыышкынынга ТР-ниң ДХ-ның даргазы Каң-оол Даваа, ТР-ниң Культура болгаш туризм сайыды Виктор Чигжит,  ТР-ниң Спорт сайыды Субудай Монгуш болгаш өскелер-даа киришкен.

Чаа ажыттынган чуңгулаар парктың девискээринде автомашиналар турар чер, дыштаныкчыларга изиг шай ижип, чыннып алыр бажың, арыгланыр бажыңнар болгаш  дагдан чуңгулап бадарынга херек хаак болгаш өске-даа спортчу дериг-херекселдерни түр када хөлезилеп алыр чер база белен. Бир дугар дыштанып келген улуска инструктор бүгү чүүлдү кончуг таптыг тайылбырлап берип турар.

Ол хүн “Тайга” станциязынга дыштанып келген улуг-биче чон шаанга киир дыштанып, чуңгулап алганнар. Тюбинг парк дыштаныр хүннерде 10 шактан 18 шакка чедир ажылдаар.

К.Монгуш

Чуруктар авторнуу.

   

К. Монгуш

 

 

Предыдущая запись
«ЧОННУҢ КӨВҮРҮҮ» ТӨЛЕВИЛЕЛ 2022 ЧЫЛДА ЭГЕЛЭЭР
Следующая запись
Чаа регионалдыг операторнуң ажылы көстүп эгелээн
Меню