Рубрикалар

ТАРЫДАР КҮЗЕЛДИГЛЕР КӨВҮДЭЭН

Вакцинация

«Сөөлгү дөрт-беш неделя дургузунда коронавирус хамчыындан аараан кижилер саны республикада көвүдеп турар. Чылдагаанын тодарадырга, оларның 30,7 хуузу хөй улус чыылган черлерге чорааш, а 51,1 хуузу өг-бүлезинге азы коллективинге аарыг чыпшырып алган болган. Эрткен чылгы байдалдың катаптаарын баш удур болдурбас деп бодаар болза, кызыгаарлыг хемчеглерни тургузуп, арыг-силиг чурумун сагыыр болзувусса чогумчалыг болур. Чамдык регионнарда байдал катаптап турар. Халдавырлыг аарыгны болдурбазыныӊ база бир дээштиг аргазы – вакцинация. Ону шалыпкын чорудары чугула.

Тывада коронавирус халдавырлыг аарыгга удур тарылга 48,7 хуу кылдынган. Коллективтиг иммунитеттиң тургустунарынга 124 290 кижиниң тарыдары чугула. Ол дээрге чурттакчы чоннуң 60 хуузу болуп турар.

Тарылганың бирги компонентизин 60 448 кижи тарыткан. Бирги, ийиги компонентизин аразында чогуур хемчээлин сагывышаан 47 641 кижи тарыткан.

Тарыткан улус саны-биле алырга кожууннар аразында бирги черде Мөңгүн-Тайга кожуун чоруп турар. Ол дээрге тарылга планын 104,1 хуу күүсеткен. Ийиги черде Өвүр кожуун 89,4 хуу, үшкүзүнде Чаа-Хөл кожуун 87,1 хуу планнарын күүсеткеннер.

Ниитизи-биле коронавирус хамчыының үезинде Тывага 61 730 туң вакцина келген. Ооң 98 хуузу ажыглаттынган. Алган вакциназын 100 хуу ажыглапкан кожууннарга Мөңгүн-Тайга, Кызыл, Сүт-Хөл, Бии-Хем, Тере-Хөл, Тес-Хем, Өвүр хамааржыр. Бо хүнде ниитизи-биле 1182 туң вакцина арткан, оларның 380-и Кызылда.

Бо чоокку хүннерде Тыва Республиканың Кадык камгалал яамызынга 2400 туң ГамКовидВак (Спутник V) вакцина келирин манап турар.

Аарыгның берге байдалын билип, ону болдурбазын кызыдып, бодунуң болгаш чоок кижилериниң кадыкшылын камгалап арттырып алыр сорулгалыг чон хөйү-биле идепкейлиг тарылга пунктуларынче бо неделя эгезинден тура далажып эгелээн. Кызылдың аарыгга удур тарылга төптеринде 1-ги компонентиниң вакциналары төнген. А ийиги компонентиниң вакциназы ам-даа бар. Тарылга төптеринде эмчилерниң чугаалап турары-биле алырга, неделя эгезинден тура кээп турар чоннуң хөй кезии бир дугаар тарыдар улус болуп турар. Ынчангаш 1-ги компонентиниң дораан төне берген чылдагааны ол. А ийиги тарылгазын салдырар ужурлуг улустуң кээп турары эвээш. Чамдыктары долгап, сагындырарга 2 дугаарын кээп тарыдып турарлар.

Оон ыңай, кижиниң организминде аарыгга удур туржур бүдүмелдер тывылган, тывылбаанын билип алыр анализти эмчилер негевейн турар. Кол-ла чүве тарылга салдырар кижиниң амгы кадык байдалы болгаш күзели болур. Халдавырлыг аарыгдан аараан соонда 6 ай эрткенде тарыдып болур. Тарылганы алган соонда кижи бүрүзүнүң кадык байдалының аайы-биле кандыг-даа тарылга соонда черле туруп болур аңгы-аңгы байдалдар бар. Оларга эът изиири, удууру, шаг чокталыры, баш аарыыры, шыырныгары дээн ышкаш чүүлдер 1-2 хонук дургузунда турар, оон анаа апаар. Тарылга мурнунда база соонда 3 хонук арага аймаан ишпезин база тарылгаже кээр мурнунда эки удуп, дыштанып алырын эмчилер сүмелеп турар.

Чыжыргана СААЯ.

#Кадыккамгалаляамызы #Вакцинация #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
СУГГА АЙЫЫЛ ЧОК ЧОРУК АЙЫ
Следующая запись
АМГЫ АНЫЯКТАРГА ЭРТЕМ-БИЛИГ БОЛГАШ БОТ-САЙЗЫРАЛ БИРГИ ЧЕРДЕ
Меню