Рубрикалар

Тарып олурткан үлүү деӊнежип турар

Республикага бо чылын 1883 гектар шөлге тараа культураларын, 130 гектар черге картофельди, ногаа аймаан 115 гектар шөлге тарып олурткан. Эрткен чыл-биле деӊнээрге, тараа аймааныӊ шөлү 6,2 хуу, картофелдиӊ 0,2 хуу эвээш, а ногаа аймааныӊ шөлү 2,7 хуу көвей болган.

Арат фермерлер, хуу сайгарлыкчылар, көдээ ажыл-агый организацияларыныӊ тараа болгаш чочак-тараа (кукуруза чокка) үнүштерин тус-тузунда 725 гектар шөлге тарып олурткан үлүү деӊнежип турар, шупту категорияныӊ тарылга шөлдериниӊ 38, 7 хуузу болган.

Арат фермерлер, хуу сайгарлыкчылар тарылга шөлүнүӊ 49,6 хуузунга кызыл-тасты тараан, Көдээ ажыл-агый организациялары шөлүнүӊ 22,4 хуузунга кызыл-тас тараан.

Картофель болгаш ногаа аймаа тараан шөлдүӊ кол кезии, 90, 8 хуузу, чурттакчы чоннуу болган. Арат фермерлер, хуу сайгарлыкчылар шөлүнүӊ 4,5 хуузунга картофельди, 1,8 хуузунга ногаа аймаан тарып олурткан.

Тываныӊ тарылга шөлүнүӊ дугайында медээлерни 2021 чылдыӊ июнь 1-ниӊ байдалы-биле дыӊнадып турар.

Красноярскиниӊ статистика албаны.

#Красноярскиниңстатистикаалбаны #Тываныңтарылгашөлдери #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ЛЮДМИЛА САЛЧАК: ӨЗҮЛДЕНИҢ ТАЛАЗЫ-БИЛЕ 21 ДУГААР ЧЕРДЕ
Следующая запись
ХҮЛЭЭЛГЕНИ ДАМЧЫДЫП БЕРГЕН
Меню