Рубрикалар

ТЕЛЕВИЗОР МЕҢГИ СЫРГЫМАЙДА!

Дүүн, июль 14-те, Парлалга бажыңы «Тывамедиабөлүк” “Шын”, “Тувинская правда” солуннарның чагыдып алыкчыларының аразынга “Чагыдылга дээш телевизор” деп акцияны чоруткан.

Солун чагыдылгазы дээш телевизорну 2 дугаар ойнадып турары бо. А бир дугаарын бо чылдың февраль айда ойнаашкынга киришкен Ак-Довурак хоорайдан Дадар-оол Монгуш ойнадып алган. Бо удаада чагыдып алыкчылар Тува24 телеканалдың «Сеткилимниң ханызындан” деп байыр чедирер теледамчыдылгазынче 4 сертификатты, “Шын”, “Тувинская правда”, “Тываның аныяктары”, “Сылдысчыгаш” солуннарның 2022 чылдың ийиги чартыында чагыдылгазынче 3 сертификатты, 5 кг, 10 кг чигирни болгаш эң-не кол шаңнал — телевизорну ойнадып алганнар. Ниитизи-биле 182 кижи киришкен.

Ойнаашкынга 2021 чылдың ийиги чартыында “Шын”, “Тувинская правда” солуннарның кайы бирээзин почта харылзаазы азы podpiska.pocnta.ru. сайт таварыштыр чагыдып алгаш, квитанциязын 8 (39422) 2-18-10 дугаарлыг телефон-биле харылзашкаш, Кызыл хоорайда Красноармейская кудумчузунда, 100 дугаар бажыңда, 309 дугаар кабинетте Парлалга бажыңы «Тывамедиабөлүктүң” редакциязынга чедирип берген, ол ышкаш электроннуг адрес: tuvamedia@bk.ru таварыштыр май 1-ден июнь 20-ге чедир квитанциязын чоруткан чагыдыкчылар киришкен.

Ойнаашкынның кол шаңналы — телевизорну 176 дугаар чагыдыкчы, Шуй суурнуң чурттакчызы Меңги Оолакович Сыргымай ойнадып алган.

28 дугаарлыг чагыдыкчы, Чадаана хоорайның чурттакчызы Айслан Сарыг-ооловна Монгуш 10 кил чигир ойнадып алыр аас-кежиктиг болган.

Чадаана хоорайның чурттакчызы Саглай Семис-ооловна Ондар (71 дугаарлыг чагыдыкчы) 5 кил чигирни, Кызыл хоорайның чурттакчызы Татьяна Севеновна Симчит (14 дугаарлыг), Чадаана хоорайның чурттакчызы Сайдаана Сергеевна Куулар (133-кү дугаар), Шеми суурнуң чурттакчызы Биче-кыс Даш-ооловна Ховалыг (146 дугаар) Чадаана хоорайның чурттакчызы Зульфия Дугар-ооловна Ооржак (31 дугаар) “Сеткилимниң ханызындан” теледамчыдылгаже сертификаттарны ойнадып алганнар.
Чаа-Хөл суурнуң чурттакчызы Александр Ховалыгович Шойдак (20 дугаар) база Чадаана хоорайның чурттакчызы Жанна Семеновна Думен-оол (49 дугаар), Чаа-Хөл суурнуң чурттакчызы Чечек Монгушовна Монгуш (145 дугаар) 2022 чылдың 1-ги чартыының халас чагыдылгазын ойнадып алганнар.

Тиилекчи болганнарга байырны чедирип тур бис. Солуннар чагытканы дээш ойнаашкыннар дараазында база уламчылаар.

https://vk.com/public201111625?w=wall-201111625_1668

Чыжыргана СААЯ.

Предыдущая запись
ЧЫРЫТКЫЛЫГ КЕЛИР ҮЕ РЕСПУБЛИКАВЫСТЫ МАНАП ТУРАР
Следующая запись
БО ХҮНДЕ 195 ААРЫГ КИЖИ ИЛЕРЭЭН
Меню