Рубрикалар

Тере-Хөл кожуундан медээлер

Кыштаглаашкын хүр-менди

Кожууннуң малчыннары агаар­-бойдус чылыг болганы-биле кыштаглаашкын менди эртип турарын демдеглеп турар. Эми, Балыктыг, Шынаа сумуларда хуу малчыннарның аалдарда мал оолдаашкыны эгелей берген.

Тере-Хөл кожууннуң мал эмнелгезиниң эргелекчизи Аржаана Дажы-Себеге баштаткан эмчилер план езугаар саргыга удур тарылга база кеш аарыын­га удур витаминнер салыры-биле февраль айда сумуларже үнүүшкүннерни эгелей берген. «Аныяк өг-бүлеге – кыштаг» төлевилелдиң киржикчилериниң мал оолдаашкынының кидин түлүк үези – март ай. Одар-белчиирде мал чеми четчир.

Балыктыгда эмчи десантызы

Республиканың кеш болгаш шээр аарыглар (улуг эмчиниң оралакчызы А.П Обухов) болгаш туберкулезка удур диспансерниң эмчилери, лаборантылары келгеш, чурттакчы чоннуң эмчи шинчилгезин чоруткан.

Кожууннуң төп эмнелгезиниң хоочун херээженнер эмчизи Наталья Меңниг-оол, лаборант Чечек Сюрюңмаа төптен келген эмчилер-биле ыраккы Балыктыг сумузунче үнүүшкүннү кылган. Эмчилер десантызы Үстүү, Алдыы Балыктыгның иштиг-сааттыг херээжен, улуг-биче чонну шинчилеп, анализтерни алган. А.П Обухов кеш болгаш шээр аарыглар дугайында тодаргай тайылбырны берген.

Коронавирус, грипп, чидиг рес­пираторлуг вирустуг инфекция дугайында лекцияларны база номчуп, тайылбыр ажылын чорудуп, хуудустарны үлээн.

Токпак белеткели

Тере-хөлчүлер чаңчыл апарган кышка токпак белеткелин четтикпейн манаар. Сайгарлыкчылар ортузунга токпак белеткээр­ талазы-биле садыглажыыш­кын февраль айның ортан үезинде доостур. Тиилеп үнген сайгарлыкчылар керээ езугаар токпакты март айны төндүр тос муң ажыг куб метр ыяшты белеткээш, организацияларже чедирер. 

Кижизидикчи башкы

Тере-Хөл кожуун­нуң «Хүнчү­геш» уруглар садынга «Арга-дуржулгалыг кижизидикчи башкы-2020» деп солун мөөрей эрткен.

Мөөрей дөрт чадага эрткен. Кижизидикчилер боттарын таныштырарынга, талантызын бараалгадырынга, өөредиглиг мастер-класстарны эрттиреринге, амданныг аъш-чем белеткээ­ринге күжүн шенешкен. Дээди шаңналды хоочун кижизидикчи башкы Уран Сонам чаалап алган. Аныяк башкылар Синара Иргит, Уран-кыс Шимит, Айлана Дудуп олар бирги, ийиги, үшкү черлерни ээлээн.

Уран  СОНАМ.

Кунгуртуг  суур.

Предыдущая запись
Фестивальдарның фестивалынга Тываны төлээледим
Следующая запись
Чырык күзел бүдүүчел – биче-бут бөмбүү чаа деңнелче үнген
Меню