Рубрикалар

ТЕРГИИННЕРНИ ШАҢНАП-МАКТААН

Декабрь 27-де Тыва Республиканың В.Ш. Көк-оол аттыг Национал хөгжүм-шии театрынга Чаа чыл мурнунда Россия Федерациязының болгаш Тыва Республиканың күрүне шаңналдарын тыпсыр чаңчылчаан ёзулал болуп эрткен. Бо чылын ниитизи-биле 42 кижи хүндүлүг аттар, юбилейлиг медальдар, Күрүне шаңналдары, Россия Федерациязының Президентизиниң болгаш Тываның Баштыңының хүндүлел бижиктери-биле шылгараңгай ачы-хавыяазы дээш шаңнаткан.

Тыва Арат Республиканың тургустунганындан бээр 100 чыл оюнга тураскаадып Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг хүндүлүг аттарны болгаш медальдарны Тываның алдарлыг ажылдакчыларынга хөй чылдарда ак сеткилдиг ажылы, маадырлыг чоруу дээш тывыскан. Оларның аразында республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезинге боттарының күш-ажылчы чедиишкиннери-биле үлүг-хуузун киирген культура, медицина, спорт болгаш бүдүрүлге адырларындан кымны чок дээр.

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг келгеннерге байырны чедирип, шаңнал-макталды төлептиглерге тывыскан: “Чурттуң Президентизи Владимир Владимирович Путин биле Сергей Күжүгетович Шойгунуң деткимчези-биле эң берге айтырыглар шиитпирлеттинген. Чаа үнүп олурар 2022 чылда кады демнежип, ниити күжениишкинивис-биле мурнувуста сорулгавысты чедип ап, төлевилелдеривисти амыдыралга боттандырып, күүседир бис. Бо юбилейлиг чылда Тыва чуртувуска хөй-ле чаарттылгалар болуп, күзелдерниң боттанып турар чылы болганда, онзагай болган деп бодаар мен. Үнүп келир Чаа чыл Тывавыс­ка чаагай өскерилгелерни, ажыл-ишчи кижилерге күш-ажылчы чедиишкиннерни, өг-бүлелерге өлчей-маңнайны эккеп, чүгле өөрүшкүнү, тиилелгелерни сөңнээр болзун! Чаа чыл-биле, эргим эштер!”

Оларның аразында күш-ажылдың хоочуну, “РФСФР-ниң социал хандырылга адырының тергиини” хөрек демдээниң, “Тыва Республиканың кадык камгалалының алдарлыг ажылдакчызы”, “Россия Федерациязының кадык камгалалының алдарлыг ажылдакчызы” деп хүндүлүг аттарның эдилекчизи Дайгымаа Астыкпановна Дарыма Тыва Арат Республиканың тургустунганындан бээр 100 чылдаан юбилейлиг медалы-биле шаңнаткан. Ооң ниити ажыл стажы 43 чыл, кадык камгалал адырынга 33 чыл ажылдаан. Дайгымаа Астыкпановна: “Училище соонда 1 дугаар поликлиникага ажылдааш, институт соонда аарыг улуска инвалид бөлүк бээр черге 35 чыл ажылдааш пенсияже үндүм. Амгы үеде “Ак баштыгларның алдын үүжези” ниитилелдиң баштаар чериниң кежигүнү мен. 100 чылдың юбилейлиг медалын алганымга өөрүп, четтиргеним илередип тур мен” – деп, чугаалаан. Ол, шынап-ла, улуг-даа, бичии-даа улуска үлегерлиг, хөй-ниитижи, идепкейжи хоочун.

Ол ышкаш шаңнал-мактал алганнарның аразында чүгле хоочуннар эвес, а аныяктар база бар. Оларның бирээзи Тыва Республиканың В. Көк-оол аттыг Национал хөгжүм-шии театрының артизи, Тыва Республиканың Культура яамызының, Тыва Республиканың Баштыңының хүндүлел бижиктериниң эдилекчизи Шеңне Александровна Шоюн “Тыва Республиканың алдарлыг артизи” деп атты алган. “Меңээ мындыг улуг ат алыры дээрге кайгамчык чедиишкин-дир. Мээң ажыл-ижимни бедик деңнелге үнелеп турары дээш өөрүп четтирип тур мен. Бир талазында, ол дээрге дыка улуг ажыл-дыр, а өске талазында Чаа чыл мурнунда улуг шаңнал алырга ийи катап өөрүнчүг-дүр” – деп, ол өөрүшкүзүн илереткен.

Тыва Арат Республиканың 100 чылының, РФ-тиң Федерация чөвүлелиниң, Тыва Республиканың Баштыңының, хүндүлүг атты база өске-даа шаңнал-макталды алганнарга Чаа чыл бүдүүзүнде улуг белек болуп, оларның улам-на бедиктерже чүткүлүн чүглендирип, сорук киирип турган.

Чыжыргана СААЯ.

Буян ООРЖАКТЫҢ тырттырган чуруктары.

#Тываныңчазаа #Күрүнешаңналдары #ТАР_ның100чылы #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
СҮТ ПРОДУКЦИЯЗЫН ДЕМДЕКТЕП ЭГЕЛЭЭН
Следующая запись
КЫЗЫЛ ХООРАЙНЫҢ ДЕВИСКЭЭР СОҢГУЛДА КОМИССИЯЗЫ ШИИТПИРИ
Меню