Рубрикалар

Тиилелге бистиң оолдарывыстың талазында деп бүзүрелдиг мен

Игорь Френт, «РФ-тиң Транспорт яамызының ведомстводан дашкаар камгалал эргелелиниң» «Кызыл» Сибирь салбырында килдис начальниги:

«Украинада тускай операция план езугаар чоруп турар. Россияның армиязы тодаргай болгаш маадырлыы-биле салдынган сорулгаларын күүседип тур. Россияның Камгалал яамызының дыңнадып турары-биле алырга, Луганск Улус Республика биле Донецк Улус Республиканың девискээрлеринде Киев контролюн чидирип эгелээн. Амгы үеде тус черлерде амыдырал-хандырылга адырларын база социал объектилерниң ажылын дагын тургузар талазы-биле ажыл уламчылап турар. Ындыг-даа болза националистер халдавышаан хевээр, ынчалза-даа ол кезек үениң айтырыы-дыр. Мен бодум хуумда тиилелге бистиң оолдарывыстың талазында деп бүзүрелдиг мен. Ынчангаш ЛУР, ДУР-нуң девискээрлеринге тайбың чуртталга дораан келири чугаажок.»

Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн

Предыдущая запись
«Агростартап»: «Сесегеде» чаа тракторлар
Следующая запись
«Дорт дамчыдылга»
Меню