Рубрикалар

Тиилелге бистии болур дээрзинге бүзүрээр болза эки

Тывада Каратэ федерациязының удуртукчузу, Кызылдың хоорай депутады Чингис Алиев:
— Кажан Россияны бактап эгелээрге, дыңнаарга безин шыдажыр аргажок аашкылыг-дыр. Россияның аңгы-аңгы булуңнарындан болгаш өске-даа чурттардан мээң эш-өөрүм шупту Россияны болгаш Президентивис Владимир Путинни, Украинада болуп турар шериг операциязын деткип турлар. Олар шупту оон өске арга чок болганын билип турар: Донбасс болгаш Луганск республикаларга үргүлчүлелдиг үр үеде болуп келген дайынны чүгле Россия соксадып шыдаар. Харааданчыг чүве, өске үзел-бодалдыг улус база бар болуп турар. Оларны дыңнап, канчаар-даа билип алыксаарымга, хоржок-тур, черле хүлээп ап шыдавас-тыр мен. Олар 2014 чылда чүү болуп турганын, бөдүүн чоннуң, бичии ажы-төлдүң канчаар хилинчектенип турганын уттупканнар. Хөй кижилерниң меге-хоп тараткан чамдык үндезин чок медээлеринден караа көзүлбестеп, ону чурт иштинге чоннуң артык дүвүрелин хайныктырар сорулгалыг нептередип турлар. Шак ындыг байдал бистиң Тывавыста база көстүп, билдинмес кижилер долгап, меге медээлерни тарадып турар апарган.
Бодум хуумда бо бүгү дүрген доозулган болза деп күзеп турар мен. Ынчангаш чүнүң-даа мурнунда байдалды шын билип, аштырыышкынныг сагыш-сеткилге черле алыспазын чондан дилээр-дир мен. Тиилелге дөмей-ле бистии болур, бис бодувустуң чаңгыс чер-чурттугларывысты, Россияның чонун, кызыгаарын камгалап шыдаар бис дээрзинге быжыы-биле бүзүрээр болзувусса эки.
#своихнебросаем #заПрезидента #силавправде

 

Предыдущая запись
ТЫВАНЫҢ ЭРЕС-ДИДИМ ООЛДАРЫ МААДЫРЛЫЫ-БИЛЕ АМЫ-ТЫНЫНДАН ЧАРЫЛГАН
Следующая запись
Чурттуң удуртулгазының хүлээп алган шиитпирлерин деткип тур мен
Меню