Рубрикалар

ТУДУГ БОЛГАШ ЧУРТТАЛГА КОММУНАЛ-АГЫЙНЫ АҢГЫЛААН

Чазак бажыңында өскерлиишкиннер

Бөгүн, июль 9-та, Чазак бажыңынга парлалга конференциязы болуп эрткен. Аңаа Республиканың тудуг болгаш чуртталга коммунал ажыл-агый адырында өскерлиишкиннер дугайында чугаалашкан.

ТР-ниң Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг дүүн республиканың тудуг болгаш чуртталга коммунал ажыл-агый яамызын ийи аңгылаар дугайында Айтыышкынны үндүрген. Ынчангаш ТР-ниң Тудуг яамызы биле Чуртталга коммунал ажыл-агый яамызы ийи аңгы апарганын «Шын» солун дыңнадып тур.

Хүлээп алган шиитпириниң дугайында Владислав Ховалыг мынча дээн:

— Бо үеде республикада социал-даа, коммерциялыг-даа тудуг ажылдарын дүргедедир талазы-биле ажылдарны күштелдирип турар бис. Ажылдаарынга эптиг болгаш шынарлыг схеманы тургузуп алыры биске дыка чугула. Ынчангаш бо айтырыгже кичээнгейни угландырдым. Чуртталга коммунал ажыл-агыйынга хамааржыр, шиитпирлеттинмээн ажык хевээр айтырыглар хөй адыр-дыр. Ажыл шынарлыг болгаш чогуур үе-шаанда боттанып эгелезин дээш, чуртталга коммунал ажыл-агый адырын тудугдан аңгылааш, аңгы яамыны тургузар деп шиитпирледим. Ынчалза-даа удуртукчулар болгаш ажылдакчыларның ажыл-агыйынче немей хөй чарыгдал турбас ужурлуг.

ТР-ниң тудуг сайыдының албан-хүлээлгезинге, чаңгыс яамы турда сайыттың албан-хүлээлгезин күүседип турган Аяс Хунай-оол хевээр арткан. А чаа тургустунган чуртталга коммунал ажыл-агый яамызының сайыдынга Мерген Мынын-оолду томуйлаан.

Чаңгыс яамыны чүге ийи аңгылапканыл, ол дугайында чүү деп бодап турарыл дээн массалыг информация чепсектериниң айтырыынга Аяс Хунай-оол харыылаан:

— Канчаар-даа бодап кээрге бо ийи адыр кончуг улуг болуп турар. Тудуг биле коммунал ажыл-агыйны аңгылапканын эки деп санап тур мен. Чүге дээрге амгы үеде республикага тудуг ажылын сайзырадыр дээш, хөй күштү ынаар мөөңнеп эгелээн бис. Чуртталга коммунал ажыл-агый айтырыы дээрге база бо хүнде шиитпирлеттинмейн турар, ажык айтырыгларлыг хөй улуг адыр болуп турар. Ынчангаш аңгылааны ужур уткалыг. Ылаңгыя чаа томуйлаткан дарга Мерген Мынын-оол чуртталга коммунал ажыл-агыйынга хөй чылдар дургузунда ажылдаан, дуржулгалыг ажылдакчы. Чыглы берген бергедээшкиннер, билдинмес айтырыглар ам-на шиитпирлеттинер дээрзинге идегеп тур мен. Тудуг дээрге улуг адыр-дыр. Кылыр ажылдар хөй. Аңгы-аңгы яамыларның тудугга хамаарышкан төлевилелдеринче улуг кичээнгейни салып, ажылдың шынарынче бүгү күштү үндүрер бис.

Чаа тургустунган яамының сайыдынга томуйлаткан Мерген Мынын-оол:

— Бир дугаарында Владислав Товарищтайовичиниң меңээ ынаныжы, бүзүрели, идегели дээш, өөрүп четтиргенимни илереттим. Хүлээнгеним адырда чоннуң амыдыралынга эргежок чугула айтырыглар: коммунал ачы-дуза, тарифтер, бок, суг, газ дээш харыылаар ужурлуг чүүлдер-ле хөй. Ынчангаш бо бүгү айтырыглар чогуур үе-шаанда шиитпирлеттинзин дээш, яамыны ийи аңгылаан. Ийи аңгы яамы-даа кылып каан болза, тудуг яамызы-биле сырый харылзаалыг, ажыл-агый аайы-биле бот-боттарывысты деткижип ажылдаар бис.

Айдың ОНДАР.

Арслан Аракчааның тырттырган чуруктары.

#Тывачазак #Тудугяамызы #Чуртталгакоммуналажыл_агый #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
УДУРТУКЧУ, САЛЫМ-ЧАЯАННЫГ ЭМЧИ
Следующая запись
САИДА СЕНДИ: “ҮЕЗИНДЕ ШЫН ХҮЛЭЭП АЛДЫНГАН ХЕМЧЕГ ДЕП САНААР МЕН”
Меню