Рубрикалар

ТУДУГ МАТЕРИАЛДАРЫНЫҢ САДЫГ-СААРЫЛГАЗЫ-БИЛЕ ЧҮҮ БОЛУРУЛ?

Россияның тудуг адыры бо хүннерде тудуг материалдары-биле хандырылгада дефицит чок, байдал ажырбас деп чарлаан. Ооң-биле чергелештир, мурнунда доктаадып-тургузупкан турган тудуг материалдары бүдүрер курлавыр күштерни катап база ажылдадып эгелеп болур дээрзин Россия Федерациязының Бүдүрүлге болгаш садыг-саарылга яамызы дыңнаткан. Аңаа немей албан чери ук адырда бүдүрүлге черлериниң ажыглап болур саң-хөө болгаш өске-даа деткимче хемчеглери бар дээрзин сагындырган: бир дугаар ээлчегде ол болза, Бүдүрүлге хөгжүдүлгезиниң фондузунуң чиигелделиг чээлилери, алган чээлиниң төлевиринге немежир хууну дуглаарынга дузаламчы акшаны төлеп бээри, ажыл күүседикчилеринге аванс төлевирлерни чорудары база логистика ажылын чурумчударынга дуза кадары болуп турар.

Предыдущая запись
ЭКИ ТУРАЧЫНЫҢ УРУУНУҢ АНЫЯКТАРГА ЧАГЫЫ
Следующая запись
Тайбың келир үе дээш демисел
Меню