Рубрикалар

Туризмниң хөгжүлдези

Чазак кежигүннери аппарат хуралында туризм адырын 2021 чылда хөгжүдериниң айтырыгларын чугаалашкан. 

Даштыкы-биле экономиктиг харылзаа болгаш туризм сайыды Роланда Самбу-Хоо илеткелинде мону демдеглээн: 

«2020 чылда коронавирус халдавыры нептерээни-биле кызыгаарлаашкынны кииргенинден, дыка хөй хемчеглерни күш чок болдуруп, болуушкуннуг болгаш спортчу хемчеглери эрттирбээнинден туристерниң саны кызырлып, үндүрүг киирилдези эвээжээн. Ындыг-даа болза бүрүткеттинген биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорук субъектилериниң саны 6 хуу көвүдеп, азы 54-ке немешкен. 2020 чылда иштики үнүүшкүннүг туризмни хөгжүдеринче угланган төлевилелдерни грант-биле деткээн Ростуризмниң конкурузунга чедиишкинниг киришкен. «Эне-Сай Трэвел» КХН Бии-Хем кожуунга демпинг тудар төлевилели-биле тиилекчилер санынче кирген, ол талазы-биле ажылды бо 2021 чылда уламчылаар». 

Роланда Самбу-Хоо туризм адырында чидиг айтырыг­ларны – респуб­ликаның турисчи-дышта­нылга курлавыры чедир ажыглаттын­майн турарын, адырда ачы-дуза чедирил­гезиниң кошкаан айыткан. Ол айтырыг­ларны шиитпирлээр дизе, туризмни хөгжүдериниң кол айтырыглары кылдыр таарымчалыг турисчи байдалдарны тургузарын («Туризм болгаш аалчылар уткуур­ индустрия» национал төлевилел-биле туризмни хөгжүдер регион төлевилелин хевирлээри, орук чоогунуң сервизин экижидери, делегей чергелиг эрге-байдалды тыпсыры-биле Хандагайты автомобиль эрттирилге пунктузун чаартыр тудуг-монтаж ажылдарын чорудары, турисчи объектилерни тудуп, хөгжүдери дээш, оон-даа өске), чурттакчы чоннуң чаагай чоруун бедидип, ажылга хаара тудуп орулгазын көвүдедирин (муниципалдар аразының турларын организастаары, туризм адырында болгаш аалчылар хүлээп алыр индустрияда кадрларны доктаамал белеткээри, турисчи организацияларже ажыл чок хамаатыларны хаара тудары, суй белек продукциязының бүдүрүлгезин шуудадыры), республиканың турисчи курлавырын бурунгаарладырын (даштыкы МИЧ-тер төлээлеринге парлалга турларын организастап, эрттирери, национал байырлалдарны, аңнаар, балыктаар турларны нептередип, тарадыры) айыткан. 

«Айыттынган хемчеглерни чорут­ка­нының түңнелинде, 2021 чылда дараазында түңнелдерни чедип алыр. 2 турисчи объектини тудуп азы чаартыр, 2-ден эвээш эвес турисчи регион маршрудун ажылдап кылгаш, сертификатты алыр, 10 хире аржааннар девискээрлерин чаагайжыдар, турисчи эжиндириишкинниң 20 хире демдектерин тургузар, туризм адырында ажылдакчыларның ортумак санын 10 кижиден көвүдедир, сертификаттыг 5 очулдурукчу-гидтерни өөредир, хөй-ниити чемненилгезиниң, аалчылар бажыңнарының, турисчи фирмаларның 30 хире ажылдакчыларының билиг-мергежилин бедидер. Турисчи агымны 7 хууга азы 7 муң кижиге улгаттырып, туризм-дыштанылгазындан төлевирлиг ачы-дуза хемчээлин 10 хуу, үндүрүг киирилделериниң хемчээлин 10 хуу көвүдедери кол көргүзүглер болур» – деп, сайыт демдеглээн.

Тыва Чазактың парлалга албаны.

 

Предыдущая запись
«ДЕМНИГ, БУРУНГААР БАЗЫМНАР КЫЛЫРЫВЫС ЧУГУЛА»
Следующая запись
1950 чылдарга чедир тываларга диш аарыы турбаан
Меню