Рубрикалар

ТУСКАЙ СОРУЛГАЛЫГ ӨӨРЕДИЛГЕ

Тываның Тудуг техникумунга ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызы республиканың аңгы-аңгы яамыларының төлээлерин чалап алгаш, семинар-хуралды эрттирген. Хемчегге 2021 чылда өөредилге черлеринде тускай сорулгалыг өөредилге олуттарының дугайында чугаалашкан. Ындыг арга-биле өөредилге черинче кирип алырга эки-даа, багай-даа талалар бар. Бо чылдың абитуриентилерин болгаш оларның ада-иелеринге кирер дугайында медээлерни чедимчелиг, билдингир кылдыр чедирер дээш бо хуралды организастаан.

Тускай сорулгалыг олут дээрге күзээн эртемин шилип алгаш, келир үеде ажылдаар организациязы-биле керээ чарып алгаш, ол организацияның мурнундан өөренири. Дээди эртемни чедип алгаш, ажылдаар олуду белен болур. Чүгле ол эвес, өөренип турган үезинде чүгле “5” демдектерге өөренир болза, стипендияны төлеп берип болур. Бир болза орук өртээн, бир болза ниити чуртталга бажыңынга өрээлди бээр дээш кандыг-даа деткимчени көргүзүп болур. Оон ыңай тускай сорулгалыг олутка керээ чарып алгаш өөренип эгелээн кижи ажыл берикчизи-биле дугуржуп алгаш, практиказын аңаа эртип ап болур.

Бир эвес уруг элээн өөренипкеш, сеткилинге кирбес мергежил шилип алганын билип кааш, өскээр өөренир деп шиитпир үндүрген болза, керээ чарып алганы организацияның чарыгдалын дедир эгидер ужурга таваржыр. Бир эвес доозуп алыр болза, 3 чылдан эвээш эвес үениң дургузунда, ук организацияга ажылдаар. Тускай сорулгалыг өөредилге черинче кирип турар-даа болза конкурсту ыяап эртер. Конкурс чүгле тускай сорулгалыг өөредилге олуттарынче кордакчыларның аразынга болур.

Тываның тудуг техникумунга июнь 28-тен эгелээш, июль 24-ке чедир тускай сорулгалыг өөредилге черинче документилерни хүлээр. Бодунуң шилип алган мергежилиниң аайы-биле дээди өөредилге чериниң сайтызында чарлалдарны абитуриент көрүп турар болза эки. Ниитизи-биле каш тускай сорулгалыг өөредилге олуду барын яамылар тодарадыр. Чижээлээрге, бөгүн Тываның Кадык камгалалында 180 тускай сорулгалыг өөредилге олуду бар.

Айдың ОНДАР.

#ТР_ниңөөредилгеболгашэртемяамызы #Абитуриент #Семинар #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
АВТОМАШИНАЛАР ДУГААРЛАРЫН МАНААР
Следующая запись
АНЫЯК УДУРТУКЧУНУ ТОМУЙЛААН
Меню