Рубрикалар

Тылдыӊ маадыр ишчизинге байыр чедирген

 «Бүгү чүвени фронтуга! «Чүгле тиилелге дээш!» деп кыйгыныӊ адаа-биле ак сеткилдиг, шудургу кызымаан, Төрээн чуртунга бердингенин бадыткаан Тылдыӊ ажылдакчыларыныӊ бедик үлегери кезээде уттундурбас болуп артар.

Дайын чылдарында, назы-хары бичии-даа бол, Төрээн чуртунуӊ чаагай чоруу дээш үлүг-хуузун киирип, ажылдап чораан оолдар, уругларныӊ бирээзи — Зоя Арсентьевна Шаманова. Ол — тылдыӊ ажылдакчызы, республиканыӊ алдарлыг хоочуну.

Улуг тиилелгениӊ 77 чыл оюнга уткуштур Бии-Хем чурттуг хоочун өгбеге республиканыӊ ИХЯ-ныӊ сайыды, полицияныӊ генерал-майору Юрий Поляков амыр-мендизин айтырып, байыр чедирип, ужуражып чораан.
Зоя Ареснтьевна Шаманова 1928 чылда Бии-Хем кожуунунуӊ Ленинка деп суурунга алды ажы-төлдүг өг-бүлеге төрүттүнген. Ол дөрт харлыг турда, авазы хенертен чок апарган. Ачазы хөй ажы-төлүн эдерткеш, Өөк суурже көжүп чедип келген.

Ачазы удаваанда дайынынче чорупкан, ол 1943 чылда мөчээн. Өскүс арткан уруг-дарыгны азырап-карактап, ажаап-тежээрин колхоз хүлээнип алган.

Ада-чурттуӊ Улуг дайыныныӊ чылдарында бичии Зоя чаа-ла 8 харлыг турган-даа болза, колхозка ажылдай берген. Үениӊ кадыг-бергези ындыг.

Өөктүӊ школазынга чүгле 6 класска чедир өөренген. Улаштыр ол-ла колхозка ажылдап турган.1950 чылда Кызылга көжүп чедип келгеш, школага гардеробщица болуп ажылдаан. 1951 чылда фасовка лабраториязынга өөренимишаан, ажылдап эгелээн. Он чыл эрткен соонда, Тыва АССР-ниӊ Иштики херектер эргелелиниӊ ведомстводан дашкаар камгалал кезээнге ажылдап киргеш, аӊаа 25 чыл ишти ажылдаан.

Республиканыӊ ИХЯ-зы Ада-чурттуӊ Улуг дайыныныӊ Тиилелгезиниӊ 77 чыл оюнга тураскааткан байырлалды эрттирген. Тиилелге хүнү — чурттуӊ кол байылалынга ведомствонуӊ ажылдакчылары болгаш хоочуннары шупту киришкен.

«Эрес-дидими болгаш күштүг тура соруу-биле демисежип чораан маадырларга күдүк базып мөгейип тур бис. Олар Төрээн чуртувусту камгалап, фашизмниӊ когун үзүп, келир салгалдарга амыр-тайбыӊны хайыралаан» — деп, сайыт Юрий Поляков байыр чедирбишаан, онзалап демдеглээн.

Амы-тайбыӊ үеде чоннуӊ амыр-дыжын, тайбыӊ ажыл-амыдыралын камгалаар албан хүлээлгезин ак сеткилдиг күүседип келген ажылдакчыларга Улуг Тиилелге хүнүнде эрге-дужаалды, медальдарны, хөрек демдектерин, хүндүлел бижиктерни тывыскан.

Полицияныӊ подполковниги Андрей Мельников, полицияныӊ майору Алексей Коминни, иштики албанныӊ лейтенантызы Милана Серээни, полицияныӊ майору Евгений Абрамовту, полицияныӊ улуг лейтенантызы Каныбек Джалиловту, полицияныӊ капитаны Чайынды Моӊгушту, полицияныӊ лейтенантызы Инесса Ооржакты, кол эмчи сестразы Анжелика Камалованы, полицияныӊ капитаны Айдыӊ Ооржакты, полицияныӊ сержантызы Болат Бар-оолду, полицияныӊ улуг сержантызы Ай-Херел Моӊгушту, иштики албанныӊ полковниги Марианна Начынны, полицияныӊ подполковниги Алик Данзынны тус-тузунда шаӊнаан.

Байырлал соонда, ажыл-албанын күүседип тургаш, амы-тынындан чарылган ажылдакчыларныӊ тураскаал мемориалынга, Ада-чурттуӊ Улуг дайыныныӊ маадырлыг дайынчыларыныӊ тураскаалынга чечек салыр ёзулалды эрттирген.

Республиканыӊ ИХЯ-ныӊ парлалга албаныныӊ материалдары-биле Р.Демчик белеткээн.

 

Предыдущая запись
Андрей ПОТАПОВ: »Май 9 – чоннуң байырлалы».
Следующая запись
Сбербанк имнеп тайылбырлаар хандырылгалыг
Меню