Рубрикалар

Тыва 240 кижини хүлээп алырынга белен

Амгы үеде Украинада болуп турар нарын байдалдардан ооң чурттакчылары, бөдүүн чон дезип, россияның аңгы-аңгы регионнарынче кээп турар. РФ-тиң Чазаа ындыг берге байдалда таварышкан чонга бүгү талалыг дузаны чедирер дээш айтырыгны шиитпирлеп турар. Бо талазы-биле Россияның шупту субъектилери чонга дуза кадары-биле идепкейлиг киржип, боттарының регионунче бергедээн чонну кыйгырып ап эгелээн. Бистиң республикавыс чеже кижини хүлээп ап шыдаарының дугайында ТР-ниң Чазак Даргазының  оралакчызы Елена Хардикова дыңнаткан:

-Бир дугаарында, Россияның Чазаа шупту регионнардан боттарынын девискээринге чеже санныг  кижини хүлээп ап болур шыдалдыын айтырып алгаш, хуваалданы чорудуп турар. Бистиң республикага хамаарыштыр алырга, амгы үеде 240 кижини хүлээп алыр аргалыг болуп турар бис. Ол сан-чурагайны үндүрерде, бир дугаарында, кижилерни түр үеде чурттадып болур санаторий, курорт, аалчылар бажыңнарының ээлери-биле дугуржуп чугаалашкан соонда, тодараткан бис. Амдыызында Кызылда бар аалчылар бажыңнары, “Мөңгүлек”, “Өдүген”, “Чалама”, “Буян-Бадыргыга” 240 кижини чыттырар бис. Аалчылар бажыңнарының фондузунуң чүгле чартыын ээлээр дугайында дугуржулганы кылганывысты демдеглээйн.

Россияның Чазаа Ыраккы Чөөн Чүк болгаш Сибирьге хамаарышкан регионнарның төптен ырак болуп турарын өөренип көргеш, амдыызында хаара тутпайн-даа турар болза, хенертен байдал нарыыдап келзе, белен турары-биле ТР-ниң Чазак Даргазының даалгазы ёзугаар бистиң регионувуска бүгү хемчеглерни баш бурунгаар чорудуп турар. Ол ышкаш чуртундан дескен чонга кижи бүрүзүнге 10 муң рубльди төлеп бээр дугайында ажылды Пенсия фондузунуң Тывада эргелели федералдыг төп-биле дугуржулганы кылган. Ол акшаны  федералдыг бюджеттен үндүрер дээрзин билзе чогуур.

База бир кичээнгей салыр ужурлуг байдал,  бир эвес республика девискээринде боттарының таныыр-билир улустарынче, төрелдеринче кээп турар  чуртундан дескен улустар бар болза, 122 дугаарлыг телефонче долгааш 7 деп санныг кнопканы базыпкаш, бүгү айтырыгларга харыыны ап болур — деп, Елена Хардикова дыңнаткан.

Ол ышкаш муниципалитеттер база боттарының талазындан дуза кадарынга беленин чугаалап турар. Чижээ, түр үеде келген-даа болза, бир эвес эртеминиң аайы-биле ажылдаар күзелдиг улус тыптып келзе, кандыг адырларда ажылчы олуттар барын даңзылааш, чурттаар оран-сава талазы-биле айтырыын шиитпирлеп бээринге беленин дыңнадып турар.

Амдыызында, ниити чуртта неделя санында байдал өскерлип турар болганда, тодаргай чугаа кылыры арай элек. Ындыг-даа болза, Тыва берге байдалга таварышкан чонга бүгү талалыг дуза кадарынга белен дээрзин ТР-ниң Чазак Даргазының оралакчызы дыңнаткан.

Бист.корр.

Предыдущая запись
Маадырларга мөңге алдар!
Следующая запись
Сайгарлыкчы чорук объектилериниң ажылын катап эгелээрин саналдаан
Меню