Рубрикалар

Тыва чаа бажыңнар тудары-биле 213 сая ажыг рубльди алыр

2022-2023 чылдарда Тываның чурттакчыларын элеп-самдараргаш, чурттаар арга чок апарган оран-савадан көжүреринче 213 сая ажыг рубльди үндүрүп бээр.

140 хире кижини чаа квартираларже көжүрүп киирери планнаттынган. Ук планны боттандырары-биле, 2022-2023 чылдарда Тываның чурттакчыларын амыдыраар арга чок апарган оран-савадан көжүреринче 213,68 сая рубльди үндүрүп бээр. Бо ажылды “Чурттаар оран-сава болгаш хоорай девискээри” деп национал төлевилелдиң аайы-биле республикада чорудуп турар.

Бо чылдың март 18-те Чуртталга-коммуналдыг ажыл-агый эде тургузарынга деткимче көргүзер фонд деп күрүне корпорациязының баштаар чери Тыва Республиканың “Чурттаар арга чок апарган оран-сава фондузун туруму-биле кызырарын хандырары” федералдыг төлевилелди боттандырарынга саң-хөө деткимчезин чедирер дугайында киирген чагыынга чөпшээрелди берген. Ук төлевилелдиң аайы-биле РФ-тиң субъектилеринде 2017 чылдың январь 1-ге чедир авария байдалында деп хүлээттинген чуртталга оран-савазындан көжүрер ажыл чоруттунуп турар дээрзин сагындырып каалы.

Ук чөпшээреп каан чагыг езугаар, Тыва ЧКА Фондузунуң акша-хөреңгизинден 213,68 сая рубльди алыр, оон аңгыда регионалдыг бюджеттен 2,17 сая рубль хемчээлдиг немелде акшаландырыышкынны чорудары көрдүнген. Ук акша-хөреңгиге бо чылын база келир чылын Чеди-Хөл кожууннуң Хову-Аксы суурунга ниити шөлү 2,26 муң дөрбелчин метр 50 чурттаар оран-саваны тудар. Ук бажыңнардан 138 хамаатылар чаа квартираларны алыр.

Эрткен чылдың октябрь айда Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг күрүне корпорациязының баштаар чериниң даргазы-генералдыг директору Константин Цицин-биле ужурашкан турган. Ынчан ол ЧКА Фондузундан республикага чурттаар арга чок апарган оран-сава фондузундан чурттакчы чонну көжүрер талазы-биле программаны боттандырарынга чугула херек хемчээлдиг акша-хөреңгини үндүрүп бээрин дугуржуп алган. Тыва оон аңгыда Фонд-биле өске-даа угланыышкыннарда кады-ажылдажылганы чорудуп турар – социал чурттаар оран-сава тудуу, коммунал инфраструктураны модернизастаары. Республиканың 5000 ажыг чурттакчылары чаа, айыыл чок квартираларны бо үеге чедир алган.

Предыдущая запись
Чаңгыс аай информастыг «көзенек» херек
Следующая запись
Кызыл хоорай “Арыг агаар” деп федералдыг төлевилелче ирген
Меню