Рубрикалар

ТЫВА ХӨГЖҮМЧҮЛЕР ГНЕСИННЕР КОНКУРУЗУНДА

Москва хоорайның культура департаментизи биле Москваның Гнезиннер аттыг музыканың тускай ортумак профессионал школазының доктаадып тургусканы үрер болгаш соктаар хөгжүм херекселдеринге ойнаар элээди хөгжүмчүлерниң Москва хоорайда 2022 чылдың январь 4-9 хүннерде Улустар аразының IV-кү конкурс-фестивалында республиканың Ростислав Кенденбил аттыг уран чүүл школазының өөреникчилери киржип турар.

Бо улуг конкурсту организастап эрттирип турарының кол сорулгазы — үрер болгаш соктаар хөгжүм херекселдеринге ойнаар тергиин салым-чаяанныг элээди хөгжүмчүлерни илередип тывары болгаш оларның хөгжүмге салым-чаяанын улам сайзырадыры, Россия болгаш делегей чергелиг конкурс-фестивальдарга киржирин деткиири.

Конкурс-фестивальдың бо көрүлдезинге шылгараан лауреаттарны Россияга болгаш даштыкы чурттарга 2022 — 2023 чылдарда болур концерттерге киржиринче чалаар.

Россияның культуразының алдарлыг ажылдакчызы, Ростислав Кенденбил аттыг уран чүүл школазының музыка башкызы Валерий Ондарның өөреникчилери Ондар Омар, Чапчын Аржаан, Монгуш Намзырай, Ондар Чылгычы болгаш “Ойна” ансамбль IV-кү конкурс-фестивальда киржип турар.

Дүүн, январь 6-да, конкурстуң гала-концертинге “Ойна” ансамбль киришкен, концертмейстери Менги Шолбановна Шомбул. Композитор Ростислав Кенденбилдиң «Дагларым» деп хөгжүм чогаалын “Ойна”-ның киржикчилери күүсеткеннер.

Тыва хөгжүм уран чүүлүнүң тергиин мастери Ростислав Докур-оолович Кенденбилдиң бо кайгамчык хөгжүм чогаалы делегей чергелиг конкурс-фестивальда чаңгыланып турганы бир янзы ужур-уткалыг. Тыва профессионал хөгжүм уран чүүлүнүң үндезилекчилериниң бирээзи Ростислав Кенденбилдиң 2022 чылда 100 хар юбилейи.

Ш.СУВАН.

Предыдущая запись
ТЫВАДА РОЖДЕСТВО БАЙЫРЛАЛЫ
Следующая запись
ДАРГАЛААР КҮЗЕЛИ БҮТКЕН
Меню