Рубрикалар

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ ЧАЗААНДА

Тыва Республиканың Чазааның аппарадының ээлчеглиг хуралы октябрь 25-те болган. Ону Тываның Баштыңының – Чазааның Даргазының бирги оралакчызы Александар Брокерт башкарып эрттирген.

Хуралга чугаалашкан айтырыгларның аразындан республикада корум-чурумнуң байдалынче, араганы хоойлуга чөрүштүр чажырып садар чорукче болгаш коронавирус аарыгга удур вакцинацияже кол кичээнгейни салган.

Эрткен неделяда корум-чурум камгалалының болгаш эзиртир суксуннарны чажырып садар чорукка удур ап чоруткан хемчеглер дугайында Тыва Республиканың Чазааның Даргазының оралакчызы Тимур Куулар Чазактың Аппарат хуралынга илеткээн. Корум-чурум камгалалынга 1549 улусчу дружинниктер киришкени, 185 хемчеглерни ап чорутканы, 163 литр арага аймаан илередип хурааганы; хөй-ниитиниң 109 черлеринге барып, коронавируска удур хемчеглерни сагыырынга хажыдыышкыннар дээш 11 сагындырыгларны бергени, 4 административтиг протоколдарны тургусканы дээш оон-даа хемчеглерни адап, сан-чурагайларны айыткан.

Арагалаар чорукка алыскан кижилер-биле ажылдаар психолог эмчини Улуг-Хем кожуунче тускайлап чорударының дугайында бо кожууннуң администрациязының даргазының дилээн Тимур Куулар Чазактың Аппарат хуралынга дамчыткан.

Сумулар администрацияларынга демдеглел дептерлерин кылып, октябрь 30-ден ноябрь 7-ге чедир дыштанылга хүннеринде полицияның участок төлээлериниң болгаш өске-даа харыысалгалыг ажылдакчыларның кээп турганын ол дептерге демдеглээрин ол саналдаан.

Оруктарга транспорт шимчээшкининиң айыыл чок чоруунче, мал-маганны сула одарладырынче кичээнгейни угландырарының чугулазын база Т. Куулар демдеглээн.

Тыва Республика талазы-биле РФ-тиң Иштики херектер яамызының хөй-ниитиниң корум-чурум камгалал полициязының начальнигиниң оралакчызы Роман Анжиганов эрткен неделяда республикага корум-чурум байдалы кандыг турганын Чазактың Аппарат хуралынга илеткээн.

Чажырып садып турган 400 литр арага аймаан полиция ажылдакчылары хурааганы дээш өске-даа административтиг корум-чурум үрээшкиннериниң дугайында дыңнадып ора, коронавирус аарыгга удур камгалал хемчеглерни ап чорудуп турар үеде Шагаан-Арыг хоорайның стадионунга автомобиль садарының мөөрейин организастап, санитарлыг негелделерни хажагайы-биле үрээнин Роман Анжиганов айыткан.

Эрткен неделяда машинаны эзирик мунуп чораан 47 чолаачыны күрүнениң автоинспекция ажылдакчылары туткан. Эзирик чолаачыларның аразында Кызылдың дугаары 18 школазының башкызы, республика эмнелгезиниң медицина ажылдакчызы база бар болган.

Эрткен чеди хонук дургузунда Тывага 3 өлүрүүшкүн болган. Кызыл хоорайга – 1, Барыын-Хемчик кожуунга – 1. База бир өлүрүүшкүннү назы четпээн элээди оол үүлгеткен.

Республикада корум-чурумнуң байдалы ниитизи-биле элээн нарын болуп артпышаан дээрзин полицияның бедик албан-дужаалдыг ажылдакчызы демдеглээн.

РФ-тиң Онза байдалдар яамызының Тыва Республика талазы-биле эргелелиниң начальнигиниң оралакчызы Алексей Мороз республиканың барыын девискээринге 5,7 балл хемчээлдиг чер шимчээшкини октябрь 23-те болганын, Чөөн-Хемчик, Барыын-Хемчик, Сүт-Хөл, Улуг-Хем, Чаа-Хөл кожууннарга элээн күштүг билдингенин дыңнаткан.

Чер шимчээн соонда, социал ужур-дузалыг 134 объектилерниң байдалын хынаарга, оларның дөртен хирезинде улуг эвес үрелиишкиннер бары илерээнин ол айыткан.

Республикада коронавирус аарыгның байдалының дугайында дыңнадыгларны ТР-ниң Чазааның Аппарат хуралынга “Росхереглелхайгаарал”-дың Тывада эргелелиниң удуртукчузу Людмила Салчак, республиканың кадык камгалал сайыдының бирги оралакчызы Марианна Куулар кылганнар.

Коронавирус аарыгга удур хемчеглерниң бирээзи болур школачыларның узун хуусаалыг дыштанылгазының хүннеринде дыштанылга оларның кадыынга айыыл чок кылдыр организастаарынче шыңгыы кичээнгейни башкылар болгаш ада-иелер салыр хүлээлгелиин Людмила Салчак сагындырган. Коллективтиг иммунитет бистиң республиканың чурттакчыларында 63 хуу, а ол дээрге Москва облазының соонда көргүзүг (64 хуу) деп Л.Салчак дыңнадып, ындыг байдал оожургаарының чылдагааны эвес деп кичээндирип, вакцинацияны ам-даа дүргедедир талазы-биле хемчеглер дугайында чугаалаан.

Марианна Куулар Чазактың Аппарат хуралынга дыңнадыынга коронавирус болгаш гриппке удур ап чорудуп турар хемчеглерже кичээнгейни угландырган. Вакцинация дугайында чугаалап тура, кожууннарның чамдыызынга вакцинацияның оожумнаанын айыткан. Эрткен неделяда элээн хөй чурттакчылыг Улуг-Хем кожуунга – 154, Бии-Хемге – 138, Эрзин кожуунга – 36, Чаа-Хөл кожуунга – 34, Өвүрге 23 кижиге вакцинаны тарааны кончуг эвээш көргүзүг дээрзин ол демдеглээн.

Тываның чурттакчы чонунуң коронавируска удур вакцинациязын эрттирериниң хуусаазы ноябрь 13-ке чедир деп Чазак­тың Аппарат хуралын башкарып эрттирген Александр Брокерт сагындырып, бо ажылды улам күштелдирерин Кызыл хоорайның болгаш кожууннарның чагырыкчыларындан, вакцинацияга хамаарылгалыг ажылдыг удуртукчулардан негээн.

Шаңгыр-оол МОҢГУШ.

#Аппаратхуралы #Коронавирус #Корум_чурум #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ТЫВАЖЕ КУРУГ ЭВЕС, А ДОЛУ «ЧҮЪКТҮГ» КЕЛДИМ
Следующая запись
ТӨРЭЭН ДЫЛ – САЙЗЫРАЛДЫҢ БИР ОРУУ
Меню