Рубрикалар

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ ХҮНҮ-БИЛЕ!

Бөгүн бис чугула ужур-уткалыг байырлалды – Тыва Республиканың хүнүн демдеглеп турар бис!

Бо күрүне байырлалы Тываның хөй омак-сөөктүг чонунуң дем-быразының, төрээн черинге кызыгаар чок ынакшылының, бистиң шаг-төөгүден бээр ниитилешкээвистиң болгаш культурлуг салгалдың демдээ-дир.

Бис бо байырлалды боттуң күжүнге бүзүрелдиг, кижи бүрүзүнүң күш-ажылы бистиң республикага чедиишкиннерни болгаш чаагай чорукту эккээр дээрзинге быжыы-биле ынанып уткуп турар бис. Тыва черге тайбыңны болгаш эп-найыралды кадагалап арттырар дээш база ол чыл келген тудум улам хөгжүзүн, чечектелзин дээш катчып алгаш бүгү күжениишкиннеривисти үндүрер бис. Шупту чурттакчыларның харыысалгазының болгаш ажылгырының, бот-боттарынга хүндүткелиниң база шыдамыккайының, төрээн черинге ынааның ачызында бис төрээн черивистиң хөлчок улуг шыдал-шинээн ажыдып болур бис!

Коронавирус халдавырының хамчыы дээн чижектиг түр үениң бергелерин ажып эртип, оон-даа ыңай чаа күш-биле ажылдап, республикавыстың чедиишкинниг хөгжүлдези дээш соругдаан сорулгаларывысты күүседиринге бүзүрээр мен.

Бо байырлал хүнүнде силер бүгүдеге быжыг кадыкшылды, аас-кежикти, бүгү эгелээшкиннериңер бүдүнгүр болурун, төрээн болгаш чоок кижилериңерниң кичээңгейин болгаш деткимчезин күзедим.

Байырлал-биле, эргим өңнүктер, Тыва Республиканың хүнү-биле!

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде
күүседип турар Владислав ХОВАЛЫГ.

1
Предыдущая запись
ЧОН-БИЛЕ АЖЫК ЧУГАА
Следующая запись
ВЛАДИМИР ОСКАЛ-ООЛ
Меню