Рубрикалар

ТЫВА — САЙЗЫРАЛДЫҢ ЭРГИНИНДЕ

ТР-ниң Баштыңы Владислав Ховалыг Кызылдың тудуг техникумунга Тываның ортумак өөредилге черлериниң директорлары-биле ужурашкан. Аңаа Кызылдың, Ак-Довурактың, Чадаананың болгаш кожууннарда ортумак өөредилге черлериниң директорлары, башкылары төлээлеп келген. Республикада ниитизи-биле 16 техникум болгаш колледжтер бар. Ында 8 муң ажыг сургуулдар янзы-бүрү мергежилдерни чедип алыр дээш өөренип турар.

Ужуражылганы техникум бүрүзүнүң кылып, бүдүрүп турары барааннарының делгелгези-биле ажыткан. Өөредилге черлериниң сургуулдарының янзы-бүрү кылган ажылдары кижи караан өөртүр болду. Чижээлээрге, Ак-Довурак хоорайда даг техникумунуң сургуулдары «Чурттаарынга таарымчалыг хоорай хүрээлеңин хевирлээри» төлевилелге даянып алгаш, демирден чайганыыштарны дээш оон-даа өске дериг-херекселдерни бүдүрүп садып турар. Узуну үш метр игилди демирден кылып кааны кончуг солун. Ол чараш кылыг бир-ле культурлуг дыштанылга чериниң девискээрин каастаар дээрзи чугаажок. Таңды кожууннуң Аграрлыг техникумунда ийи бүдүрүлге цехтери ажылдап турар. Олар далган-тараадан хлеб, булочка кылыгларын, ногаа-чимистен янзы-бүрү варенье, компоттарны бүдүрүп турар. Кызыл хоорайның Экономика болгаш эрге-хоойлу техникумунуң кондитерлериниң кылган амданныг чемнери делгелгени каастаан.

Тываның 16 ортумак өөредилге черлериниң делгеп салган кылыгларын доозазын бирден бирээ чокка Владислав Ховалыг сонуургап көрүп, удуртукчу башкылар болгаш технологтар-биле тус-тузунда чугаалажып, оларның ажыл-агыйынга хамаарышкан үзел-бодалдарын дыңнаан.

Ук техникумнуң хуралдаар залынга Тываның техникумнарының директорлары болгаш өске-даа төлээлери-биле ужуражылганы эрттирген. Аңаа чүгле ТР-ниң Баштыңы болгаш директорлар эвес, а аңгы-аңгы яамыларның сайыттары база киришкен.

«Тыва сайзыралдың эргининде. Ынчангаш амгы үениң негелделеринге дүүштүр бодувустуң шыырак специалистеривисти белеткеп, кадрлар айтырыын шиитпирлээривис чугула. Ынчангаш дыка хөй төлевилелдерни ажылдап кылып эгелээн. Чижээлээрге, бедик вольтулуг электри шугумунуң болгаш чаа подстанцияларның тудуглары болгаш Тожунуң электрижидилгези ынаар кирип турар. Ак-Суг даг-руда компаниязы. Оон ыңай, бо чаа үнүп келген чылда чурттаар оран-сава айтырыын шиитпирлээри-биле улуг хемчээлдиг тудуг ажылдары эгелээр. Тудуг материалы кылыр бүдүрүлге черлериден аңгыда, оон-даа өске бүдүрүлгелерни ажыдары планда көрдүнген. Демир хайындырыкчылары, мал эмчилери, агрономнардан эгелээш амгы үениң IT-специалистеринге чедир чүс-чүс, муң-муң кадрлар биске херек. Ынчангаш кадрлар белеткээр талазы-биле айтырыгны чугулага салыр ужурлуг бис.

Шак ол айтырыгга техникумнарның болгаш колледжтерниң директорлары улуг харыысалганы алыр ужурлуг. Бөгүн регионнуң ортумак өөредилге черлериниң директорлары-биле хуралдааш, ук айтырыгны эде көрүп, элээн каш өскерилгелерни чугаалаштывыс. Бистиң аныяктарывыс күш-ажыл рыногунга эргежок чугула, эртемин эки билир кадрларны белеткээр ужурлуг» – деп, В.Ховалыг хурал соонда бодунуң социал четкиде блогунга бодалдарын бижээн.

Айдың ОНДАР.

Чуруктарны интернет четкизинден алган.

Предыдущая запись
«ОМИКРОН» ШТАММЫН ТАРАТПАЗЫ-БИЛЕ БЕЛЕТКЕЛ АЖЫЛДАРЫ ЭГЕЛЭЭН
Следующая запись
ПАРЛАЛГА АЛБАНЫ — ТӨӨГҮНҮҢ ИЗЕКЧИЛЕРИ
Меню