Рубрикалар

Тывада чамдык албан черлери чонну хүлээп эгелээн

 Чаа коронавирус халдавырлыг аарыгның  чавырлып эгелээни-биле, Хөй ажыл-чорудулгалыг база Чонну ажылга хаара тудар төптер, күрүне ачы-дузазын чедирип турар албан черлери чонну катап хүлээп эгелээрин кол санитар эмчи Людмила Салчак саналдаан. Ол саналды республиканың коронавируска удур оперативтиг штавы деткээн.
Февраль 16-да республикада COVID-19-тан аараан 310 кижи, азы эрткен хүнден 27 кижи эвээш илереттинген.  Мооң мурнунда бо албан черлериниң чон-биле ажылын 2022 чылдың апрель 1-ге чедир түр када соксаткан турган. Тыва Республиканың Баштыңының 2022 чылдың январь 17-де 30 дугаарлыг Чарлыынче өскерилгени киирген Тыва Республиканың Баштыңының февраль 14-те 55 дугаар Чарлыы-биле, ажылдаарының чаа чурумун туругускан. Чарлыктың чаа редакциязында, эмнелге албан черлери санитарлыг бүгү негелделерни сагывышаан аарыг болгаш кадык кижилерге планныг эмчи дузазын 2022 чылдың февраль 15-тен көргүзүп эгелээрин айыткан. Хөй талалыг ачы-дуза чедерер төптер, Чонну ажылга хаара тудар төптер баш бурунгаар бижилге езугаар ажылдаар. Ачы-дуза ап келген хамаатыларның эъдиниң изин хынаары, социал дистанцияны сагыыры албан. Ол ышкаш 2 шак болгаш-ла чон хүлээр өрээлдерни аштап-чүлгүүр. Оон аңгыда школа, техникум, колледж, дээди өөредилге черлериниң  класстарында база бөлүктеринде грипптээн азы ковидтээн кижилерниң саны 20 хуудан ашпас болза, 2022 чылдың февраль 15-тен өөренип эгелеп болурун документиде айыткан. Ээлчеглиг шөлээден азы республикадан дашкаар чораан ажылдакчылар ажылче үнерде, ажыл берикчизинге ПЦР-тестизиниң харыызын бээрин чарлык-биле доктааткан. Шак ындыг негелде сөөлгү алды айда аарып каапкан азы тарыткан хамыыталарга база хамааржыр. Удавас келир байырлалдар – Ада-чурт камгалакчызының хүнүн (Февраль 23), Масленица (февральдың 28-тен март 6-га чедир), Делегейниң херээженнер хүнүн Чарлыкта айыттынганы езугаар дистанциялыг хевирге эрттирер. 2022 чылдың апрель 1-ге чедир республикага массалыг хемчеглерни эртирери ам-даа хоруглуг дээрзин сагындырган.
Предыдущая запись
Февраль 15-тен эгелеп бүгү эмнелгелер план ёзугаар ажылдап эгелээн
Следующая запись
БОДУ БАРЫП ХЫНАП ЧОРААН
Меню