Рубрикалар

ТЫВАДА ЭЛЕКТРИ ЭНЕРГИЯЗЫНЫҢ ТӨЛЕВИРИ ЧИИГЕЛДЕЛИГ

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг чурттакчы чонга 2021 чылдың июль1-ден тура электри энергиязынга чиигелделиг тариф тургузарының дугайында шиитпирни хүлээп алган. Бо чүүлдү ТР-ниң тарифтер талазы-биле албанының 2021 чылдың июнь 30-де үнген №10 доктаалында бижээн.

Электри энергиязының тариф төлевирин чиигедириниң дугайында Тываның Баштыңының хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг 2021 чылдың май айда РФ-тиң Чазааның Даргазының оралакчызы Алексадр Новак-биле ужуражылгазының түңнелинде чедип алган.

Тыва Республикада электри энергиязының хереглекчилеринге тарифтиң 30 хуу чиигедириниң дугайында талалар дугурушкан.

Ынчангаш 2021 чылдың июль1-ден эгелээш, чурттакчыларга болгаш ол категорияга деңнештирген хереглекчилерге бир шакта электри энергиязы дээш төлээр тариф: 3,65 руб./кВт*ш. апарган (36 көпеек чиигеткен).

Хоорайда стационарлыг электри плиталары-биле дериттинген бажыңнанарда, оол ышкаш көдээ суурларда чурттакчылар бир кВт шакта — 2,55 руб. төлээр (25 көпеек чиигеткен).

Тыва Республиканың тарифтер талазы-биле албанының медээлери-биле алырга, электри энергиязының 41 хуузун экономика секторунуң бүдүрүлгелери, а 59 хуузун чурттакчылар болгаш бюджеттиг албан черлери ажыглап турар.

Оон аңгыда, юридиктиг черлерге, хуу сайгарлыкчыларга электри энергиязының күжүнүң деңнелин көрүп тургаш, тарифти 15-тен 28 хуу чедир чиигеткен. Электри энергиязының төлевирин чиигедиптерге, регион экономиказының шупту адырларында бүдүрүлгелерниң болгаш сайгарлыкчыларның чарыгдалдары эвээжээр, оларның хөгжүүрүнге элээн ужур-дузалыг деткимче болур. Сайгарлыкчылар артыкшылдыг акша-хөреңгизи-биле өске чарыгдалдарын төлээринге хуваап ап болур. Ооң түңнелинде, чижээ, аъш-чем аймааның өртектерин өстүрбейн баар болза, ол чоннуң амыдыралынга эки салдарлыг болур.

Тыва Республиканың Тарифтер талазы-биле албаны баш бурунгаар санап көргеш, дараазында медээлерни дыңнадып турар.

Ниитизи-биле 2021 чылдың 2-ги чартык чылында республикада хереглекчилерниң электри энергиязының НДС үндүрүү-биле кады төлээр акша чарыгдалы — 297 млн рубль, ооң иштинде муниципалдыг бюжет албан черлериниң 46 млн. рубль эвээжээр.

Сүт болбаазырадыр цехтиң электри энергиязының төлевириниң 28 хуу чиигеткен соонда, бир чылда 90 ажыг муң рубльду камнап алыр. Бүдүрүлге чери ол акша-биле чаа техниканы немей садып ап болур.

Регионнуң аъш-чем үлептүрүнде 30 ажыг бүдүрүлге бар. Тарифти эвээжедипкени регионнуң улуг организацияларының чарыгдалдарынга шуут илдең болур.

Чижээ, оруктар кылыр КХН «Восток» улуг организация бир айда электри энергиязынга 2,5 – 3,4 млн. рубльду, бир чылда – 30 ажыг млн. рубльду камнап алыр.

Үүрмек бараан садыгларының талазы-биле электри энергиязының улуг хереглекчилери дээрге садыг төптери болур. Чижээ, «ЦУМ» садыг төвү бир чылда 300 муң рулбльди камнап алыр. Сайгарлыкчы ол акшазынга чоок-кавы девискээрин чаагайжыдып, кадыының байдалы кызыгаарлыг садып алыкчыларга таарымчалыг байдалды тургузары-биле, пандус, тускай плиталар болгаш өске-даа чүүлдерни кылып ап болур.

Тывага электри энергиязының тарифтерин чиигедип бергени үлетпүрлүг бүдүрүлгелерниң өзүп хөгжүүрүнге салдарлыг дээрзин аңгы демдеглээр ужурлуг.

#Экономика #Электриэнергиязы #Владиславховалыг #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ЧЕДИИШКИННЕР-БИЛЕ ЧЕРГЕЛЕШТИР НАРЫН-БЕРГЕ БОЛУУШКУННАРЛЫГ НЕДЕЛЯ
Следующая запись
ШАГААН-АРЫГЖЫЛАРГА АРЫГ СУГ
Меню