Рубрикалар

Тывада коронавирустан аараан кижилер чыттырар эмнелгениң медтехниказы чогуур чөпшээрел негелделеринге хыналданы эрткен

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чаа терапия эмнелгезиниң халдавырлыг аарыглар госпиталын база катап хынаан. Республиканың бир дугаар эмнелгезиниң удуртукчулары-биле чугааны чорудуп, септээн ИВЛ аппараттарын ажылдатканын хынап көрген.

«Белеткеп алганывыс гос­питальга бөгүн улуг комиссия ажылдап, албан езунуң төнчү түңнелин үндүрдүвүс. Чогуур­ негелделерге орун бүрүзү дүгжүп турарын хүлээп алдывыс. Чөп­шээрел документилери алдынган» – деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол дыңнаткан.

Терапия корпузунда 229 орун бар, өске эмнелгелерде салган оруннар-биле кады шупту 327 инфекция оруннары белен, оларның 58-зи реанимация оруннары болур.

«Эмчилеривиске дээш хууда дериглерни немей садып ап тур бис. Ол чүүлдер эмчилерге турган, ынчалза-даа кандыг-даа байдалга белен болуп, немей садып алырын негеп тур мен» – деп, Тываның Баштыңы демдег­лээн.

ТР-ниң Ажыл-чорудулганың чамдык хевирлеринге чөп­шээ­рел бээр ба­за хынап хайгаа­раар албанның ка­дык камгалал ады­рында лицензия бээр килдистиң на­чальниги Сайзана Хайбының удурт­каны комиссия техникаларның канчаар ажылдап турарын хынаан.

«Аарыг кижилерни эмнээринче хаара туттунар ажыл­дак­чыларның барын, дериг-херекселдерниң негелделерге дүгжүп турарын көрдүвүс. Шупту дүгжүп турар-дыр. Лицензияны бердивис. Аппараттар шупту дээ­ди эксперт деңнелдиң, сөөлгү үндүрүлгениң болуп турар. Оларның шуптузун ажылдап турар болгаш ажыг­лаарынга белен.

Ажылдакчылар шупту ажылче шымны бергенин көрдүм. Ол чүгле терапия корпузунга ажылдаар эвес, а республиканың 1 дугаар эмнелгезиниң бүгү ажылдакчыларынга хамааржыр. COVID-19-ту шинчип илередиринге болгаш эмнээринге өөредилгелерни чорудуп турар. Терапия эмнелгезиниң баазазында республиканың өске эмнелге албан черлеринден ажылдакчыларга өөредилгелерни организастаан» – деп, Сайзана Хайбы чугаалаан.

Хыналданы эрткен шупту медицина техниказында «Аппарат ажылдап турар» деп бижиктиг ногаан демдектерни салган. Дериг-херекселдерге чөпшээрел бижиктерни долдурган.

Тыва Чазактың парлалга албаны. #Шын

Предыдущая запись
Тывада «телешкола» ажылын эгелээн
Следующая запись
Ажыл-ишчи чондан изиг байыр
Меню