Рубрикалар

Тывада мал бажы өзүп турар

КӨДЭЭ АЖЫЛ-АГЫЙ

Тывада мал бажы өзүп турар

Кыштаглаашкынны мал бажынга чидириг чок хүр-менди эрттиргеш, мал оолдаашкынының кампаниязын демниг организас­таары-биле, ТР-ниң Көдээ ажыл-агый яамызының боттандырып чорудар хемчеглер планы езугаар шупту кожууннар демниг ажылдап турар.

2022 чылдың январь 1-ниң байдалы-биле алырга, респуб­ликада мал бажының саны өзүп турар:
— мыйыстыг бода мал 190,8 муң баш четкен. Ооң иштинде инектер – 79,9 муң баш (2020 чылга деңнээрге, 3,1 хуу өскен).
— шээр мал 1254,9 муң баш четкен (2020 чылга деңнээрге, 2,7 хуу өскен).
— чылгы – 91,2 муң баш (2020 чылга деңнээрге, 1 хуу өскен)
— теве – 0,2 муң баш (2020 чылга деңнээрге, 4 хуу өскен)
— сарлык – 14,9 муң баш (2020 чылга деңнээрге, 8 хуу өскен)
— иви – 2,0 муң баш (2020 чылга деңнээрге, 1,8 хуу өскен).
Кышты хүр-менди ашканының демдээ

Көдээ ажыл-агыйлыглар бо-ла мал чеминиң чедишпезиниң дугайында чугаалажыр турган болза, бо чылын мал чеми артыкшылдыг болганы – кышты хүр-менди эрткениниң демдээ деп чугаалажып турар. Кайы-даа кожуунга кыш чүгээр эрткен болгаш, мал чеминче чарыгдал эвээш болганының чылдагааны ында.
Ниитизи-биле белеткээн 288,5 муң тонна сигенниң чүгле 75 хуузу азы 201,95 муң тоннаны ажыглаан. Курлавырда 86,55 тонна сиген ам-даа бар. Сула аймаандан 3,5 муң тоннаны чараан болза, артканы 0,8 тонна курлавырда бар.
Губернатор төлевилелиниң киржикчилериниң курлавы­рын­да 5,5 муң тонна мал чеми бар болуп турар.

Сакман ажылынче
497 кижини хаара
тудар

Мал оолдаашкынының үе­зинде малчыннарга кыдыындан дуза чугула херек, ылаңгыя мал түлүктей бээрге. Ниитизи-биле 497 кижини сакман ажы­лынче түр када хаара тудар дээн. Ооң иштинде кожууннарда Чурттакчы чонну ажылга хаара тудар төптер таварыштыр 42 кижини, малчыннарның дөргүл-төрелдери – 416, республиканың ортумак болгаш дээди өөредилге черлеринден 119 студентини хаа­ра тудар.
Бо чылын төрүүр шээр мал­дың саны 684,4 муң баш болза, 551,6 муң анай-хураганны камгалап алыры манаттынып турар. Бо хүннерде мал оолдаашкыны уламчылап турар. Амдыызында 129,7 муң анай-хураганны алган.
76,6 муң төрүүр инектиң бо хүнде 8718-зи төрүпкен.
Мал оолдаашкынының үе­зин­де “Аныяк өг-бүлеге – кыштаг”, “Чаа сорук” губернатор төлеви­лелдериниң киржикчи­леринге кыдыындан дуза чугула хереглеттинип турар. Бо талазы-биле ажылды доктаамал кичээнгейге алырын кожуун, суму удуртукчуларынга даас­кан. Чүгле мал оолдаашкынында эвес, кажаа-хораазының көр­жеңин аштажырынга бюджет организацияларын мөөң­нээрин дилеп турар.
Амгы үеде бода-даа, шээр-даа малдың чаш төлүнге чидириг чок дээрзин ТР-ниң Көдээ ажыл-агый яамызы дыңнадып турар.

ТР-ниң Көдээ ажыл-агый яамызының парлалга албаны.

Предыдущая запись
ТЫВА ДЫЛДЫҢ ТАҢНЫЫЛЫ МЕН
Следующая запись
Билзекти кедериниң ужур-утказы
Меню