Рубрикалар

Тывада Росхереглелхайгааралының эргелели эрткен чылдың түңнелдерин үндүрген

Коронавирус тарап-нептерээн ээлчеглиг чыл – 2021 чылдың түңнелдериниң дугайында республиканың кол санитарлыг эмчизи Людмила Салчак илеткээн.
“2021 чыл бистиң Эргелеливиске база белен эвес чыл болган, ынчалза-даа бүгү яамылар болгаш албан черлериниң, тус чер бот-башкарылгаларының удуртукчуларының, бизнес-ниитилелиниң база оперативтиг штабтың демниг кады ажылдажылгазының түңнелинде хары угда көвүдээн аарыг улус-биле ажылды билдилиг чорудуп, шынарлыг эмчи дузазын чедирип шыдаан бис” – деп, Людмила Салчак медеглээн.
Росхереглелхайгааралдың специалистериниң берген сүмелери-биле республикага аарыгны чавырылдырар хемчеглер, оларның аразында кызыгаарлаашкын хемчеглери алдынып турган. Коронавирус-биле демиселди чорутпушаан, ук албан чери бизнесте, садыг-саарылгада, чээли бээр база ачы-дуза чедирер адырда хамаатыларның эрге-ажыктарын сагып турарын хыналда адаанга тудуп турган.
“Республиканың чурттакчы чонунуң эрге-ажыктарын камгалаар талазы-биле ол хире улуг ажылды чорудуп турганының түңнелинде пандемия нептереп турган болгаш күрүнеге санкциялар таварыштырып турган канчаар-даа аажок нарын үеде ниити байдалды чогумчалыг, тайбың кылдыр кадагалап шыдаан бис.” – деп республиканың кол санитарлыг эмчизи медеглээн.
Эрткен чылдың түңнелдерин үндүрген хуралдың байырлыг кезээнге Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг ак сеткилдиг болгаш хөй чылдарда ажылы-биле шылгараан ажылдакчыларга шаңналдарны, Хүндүлел бижиктерни база медальдарны тывыскан.
Владислав Ховалыг Эргелелдиң ажылдакчыларынга пандемияның нарын үелеринде кызымаккай ажылдааны дээш өөрүп четтиргенин илереткен. Ооң-биле кады, чедип алдынган деңнелди бичии-даа чавызатпайн, оон-даа бедик чаа-чаа сорулгаларны мурнунга салырын, оларны чедип алырынче чүткүүрүн күзээн.
“Ол дээрге бир-ле кижиниң кара туразында күзели эвес, а үениң негелдези-дир. Амыдырал деңнели бедээн, технологтуг хөгжүлде шапкынчаан, иштики болгаш даштыкы шаптараазыннар тургустунган тудум, хереглекчилерни камгалаарының чугулазы улам күштелип турар болур. – деп ол тодаргайлаан. – Биске удур болуп турар чурттарның санкцияларының салдары-биле экономиканы дарый эде тургузар ужурга таварышканывыс база бодунуң ээлчээнде тускай негелделерни тургузуп турар, чүге дизе, хереглекчилерниң негелдези ооң хөгжүүрүнге дөгүм болур”.


ТуваМедиаГрупп материалдары-биле Н.Сат белеткээн.

Предыдущая запись
 Хөй-ниити транспортунга чоруурунуң эптиг схемазын шилип алырын саналдаан
Следующая запись
Эм-таң бүдүрүрер индустрия Россияның девискээринге ажылын соксадыр бодавайн турар
Меню