Рубрикалар

Тывада Яндекс-школаның кичээлдери эгелей берген

«Делегейде чүү-даа болуп турар болза, өөреник­чилерге билиг алыр аргалар турар ужурлуг. Парта артынга эвес-даа болза, бажыңынга база өөренип болур. Ындыг эптиг арганы Яндекс-школа сүмелеп турар. Педагика уран мергежилиниң төвү-биле кады ажылдап тургаш, кыска үе дургузунда Яндекс-­Школаны ажылдадып эгеледивис. Карантин доосту бээр-даа болза, бо школа ажыктыг болур дээр­­зинге бүзүрээн бис» – деп, Россияда Яндекс компа­ниязының чиңгине директору Елена Бунина тайылбырлаан.

Республиканың өөреникчи­лери бажыңындан үнмейн турар-даа болза, онлайн таварыштыр эртем-билигни чедингири-биле шиңгээдип, бодалга, чижектерни бодап, мергежилге, онаалгаларны күүседип, үени халас эрттирбейн турар.

Яндекс-шко­ланың кичээлдери март 31-де эгелээн. Кичээлдер хүннүң-не 9 шактан 14 шакка чедир болур, школада өөренип турары-биле дөмей. 5-11 класстар­га өөредилге програм­ма­зы­ның 15 аңгы эртемнериниң видеокичээл­дери бар. Доо­зукчу класстар ОГЭ биле ЕГЭ шылгалдарынга белеткенири-биле Яндекс-Эфирде немелде кичээлдерни ажыг­лап болур. А эге школаның өөреникчилеринге орус дыл, математика, бойдус хүрээлел эртемнерин Яндекс-Учебник-биле өөредип турар. Кайы-даа класстарның онаалга, чижектерин, Федералдыг күрүнениң өөредилге стандарттарынга дүүштүр кылып каан.  

«Чер аразы ырак-узак-даа болза, Яндекс-Учебник таварыштыр өөренири-биле ооң мурнунда республиканың 125 школалары коштунуп алган турган болза, амгы үеде оларның саны немежи берген. Кызылдың эге школа башкылары шупту ынчаар ажыглап эгелей бергенин чоокта чаа хуралга дыңнаткан. Башкыларга-даа, өөреникчилерге-даа улуг ажык-дузалыг платформаны ажыглаар талазы-биле идепкейлиг ажылды чорудуп турар бис»- деп, Тываның өөредилге хөгжүдүп сайзырадыр болгаш билиг бедидер институдунуң ректору Урана Куулар дыңаткан.

Республикада бот-изоляция үезинде өөредилге албан черлериниң ажылының канчаар чоруп турарының дугайында ТР-ниң өөредилге сайыды Татьяна Санчаа апрель 1-де дорт эфирге дыңнаткан. Школаларның башкылары болгаш өөреникчилери дистанциялыг өөредилге системазы-биле өөренип турарын, ооң иштинде тыва дыл болгаш чогаал эртеминге хамааржыр кичээлдерни ук яамының сайтызындан ажыг­лап болурун дыңнаткан.

Яндекс-школаның кичээлдеринге өске улус коштунмас кылдыр камгалаар пароль кылып каан. Ооң дүлгүүрүн чүгле башкызы өөреникчи бүрүзүнүң ада-иезинге айтып бээр. Кылып алган онаалгазын онлайн школаның автоматчыткан программазы хынап-даа турар болза, башкылары ону хынап көрүп болур. Башкы биле өөреникчиниң аразында харылзаазы үзүлбес. Кылган ажылын хынадып, билбээн чүүлүн та­йылбырладып чат таварыштыр чагаалажып болур.

ТР-ниң девискээринде 1341 башкылар, 19982 өөреникчилер Яндекс-Учебникти ажыглап турар.

Бистиң корр. #Шын

Предыдущая запись
«Шын» солун шынга чедирер боор
Следующая запись
Президент Владимир Путинниң бүгү чонга Кыйгырыы
Меню