Рубрикалар

Тывадан 92 муң хире ажы-төл 10 муң рубль төлевирни алыр

Тыва Республиканың Баш­тыңының социал айтырыг­лар талазы-биле оралакчызы Саида Сенгии аппарат хуралын­да Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга чурттуң Президентизиниң ажы-төлдүг өг-бүлелерни деткиир дугайында чаа-ла медеглээни социал хемчеглерни күүседип эге­лээринге беленин илеткээн.

Бир дугаарында, хамаатыларга көрдүнген шупту чиигелделер болгаш пособиелерни чоокку бо алды айда ала-чайгаар улаштыр узадыптарын Саида Сенгии демдеглээн. 2020 чылдың апрель 1-ден октябрь 1-ге чедир бир азы ийи харлаар бирги база ийиги чаш дээш 3 харга чедир алыр пособиени апрель 1-ден ала-чайгаар узадыры көрдүнген.

Ийиде, ие капиталын алыр эргелиг өг-бүлелер 3 харга чедир назылыг уруг бүрүзүнге беш муң рубльдиң немелде төлевирин 2020 чылдың апрельден июньга чедир алыр. Баш бурунгаар санаашкыннардан алырга, 28630 уруг ону алыр эргелиг. 2020 чылдың январь 1-ге чедир төрүттүнген бирги чаштыг өг-бүлелер ол төлевирни 2020 чылдың май 11-ден ап эгелээрин айытса чогуур. Республика ол сорулгага дээш федералдыг бюджеттен 106 миллион рубльди немей алыр.

Ол төлевирни Пенсия фон­дузунуң сайтызы азы Күрүне ачы-дузазы (Госуслуги) портал таварыштыр долдуруп, чүгле билдириишкинни бижиир.

Үште, ажылдавайн турар хамаатыларга, ол ышкаш студент аныяк ада-иелерге уруг азырап олурар пособиениң кудуку хемчээлин ийи катап өстүрген: бирги чашка – 4726 рубль турганындан 9452 рубль, ийиги база оон дараазында уругларынга – 9452 рубль турганындан 18904 рубль чеде бээр. Шупту 5431 уругга ол деткимчени алыр. Бюджеттен ол сорулгага 86 ажыг миллион рубльди үндүрер.

Дөртте, 2020 чылдың июнь 1-ден эгелеп, 3-тен 16 хар чедир назылыг уругга 10 муң рубль хемчээлдиг хары угда төлээр төлевирни киирген. Баш бурунгаар санааш­кыннар-биле алырга, 92 муң ажыг ажы-төл бар өг-бүлелер ол деткимчени ажыглаарын Саида Сенгии дыңнаткан. Күрүне ачы-дуза порталы азы Пенсия фондузунуң салбырларынга ол төлевир дээш билдириишкинни киирер. 2020 чылдың июнь 1-ден хамаатыларже хары угда төлээр төлевирлерни шилчидип эгелээр.

Беште, 3 хардан 7 харга чедир уруглар пособиезиниң төлевирин бо чылдың июль 1-ден июнь 1-же бурунгаар чылдырган. Ол төлевирни 14309 ажы-төлдүг 11 муң ажыг өг-бүле алыр. Өг-бүле уруг бүрүзүнге ра­йон хуузу-биле катай 5661 рубльди алыр. Төлевирлер алырда ышкаш, Күрүне ачы-дуза порталы таварыштыр ийикпе, азы “Мои документы” төптеринге азы соцкамгалал органнарынга баргаш билдириишкинни киирер.

Тываның Чазааның даргазы­ның оралакчызы Саида Сенгии коронавирус пандемиязының үезинде ажыл чок арткан хамаатыларга комплекстиг бөлүк хемчег­лерни көргүзерин демдеглээн.

Түр үеде ажыл чок деп санаткан ада-иелер бар өг-бүлелерге үш ай дургузунда назы четпээн уруг бүрүзүнге үш муң рубльди төлээр. Ол деткимчени 656 ажы-төл бар 271 өг-бүле алган бооп турар.

2020 чылдың март 1 соонда ажылын чидирген болгаш Чурттакчы чонну ажылче хаара тудар төптерже билдириишкин бижээн хамаатылар ажыл чок дээш 16982 рубль хемчээлдиг пособиени алыр. Ажыл чок деп санаткан кижилерге 3 хардан 7 харга чедир уругларынга пособиени база өске-даа төлевирлерни доктаадырда, ооң мурнунда ажылдап турган черинден орулгазын көрбес, чүге дизе өг-бүлениң херек кырында материалдыг байдалын өөренип көөр.

gov.tuva.ru#Шын

Предыдущая запись
Өг-бүлелерге деткимче
Следующая запись
Коронавирус-биле ажыл хүнде – 13500 рубльден өрү
Меню