Рубрикалар

ТЫВАДАН ДӨРТ БАРААН БҮДҮРҮКЧҮЛЕРИ КИРЖИР

«Россияның 100 тулган барааннары» мөөрей

«Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорукту база сайгарлыкчы эгелээшкиннерни деткиири» национал төлевилелди боттандырар дээш, республиканың сайгарлыкчы чорук деткиир фондузунуң деткимчези-биле, Тывадан дөрт сайгарлыкчы-бүдүрүлге «Россияның 100 тулган барааннары» конкурста киржип турар.

Чурттуң тулган барааннарын илереткен мөөрей чылдың-на, Росияның шупту регионнарында эрттип турар. «Шынар айтырыгларының академиязы» регионнар аразының хөй-ниити организациязы, Техниктиг өйлээшкин база метрология талазы-биле федералдыг агентилел (Росстандарт) база «Росшынар» коммерцияга хамаарышпас автономнуг организация — мөөрейниң организаторлары.

Красноярск край, Хакас Республика база Тыва Республикада стандартизация, метрология база шенелделерниң күрүнениң регион төвүнүң баазазынга бистиң республика талазы-биле мөөрейниң регион чадазы 2021 чылдың июльда Краснояскиге болуп эрткен.

Шынар хынаан комиссияның түңнелдери-биле, Тывадан дөрт киржикчи федералдыг чадаже кирген:
— Таңды кожууннуң “Бай-Хаак” КХН-ниң бүдүрүп турары “Персик амданныг соок шай” суксуну;
— Кызыл хоорайда “Мөңгүн” КХН-ниң “Тываның алдыны” деп тайга тооруктуг, сүтсүг шоколады;
— Кызыл хоорайда В. В. Хертек бүдүрүлгезиниң “Боорзак” деп быжырган далганы;
— Таңды кожуундан тараачын-арат ажыл-агыйының баштыңы Ч. Х.-Д. Оюннуң хуу бүдүрүлгезиниң арыглаан сүдү.
Мөөрейниң федералдыг чадазының лауреаттары болгаш дипломантылары болур регион чадазының тиилекчилерин бо чылдың декабрьда шаңнаар.

Ада-чурт барааннарының шынарын экижидип, чижилгелиг чоруун деткиир сорулга-биле мөөрей эрткен. Ол хемчегге киржилге эрге-чагырганың база бизнестиң социал-экономиктиг кады эштежилгезинге эки салдарлыг. Мөөрейниң тиилекчилери хөгжүп-сайзыраарының чаа чадазынче үнер эптиг арганы ап, бүдүрүкчүлерге эң кол шаңнал – хереглекчилерниң бүзүрелин чаалап алырынга идигни бээр.

#Россияның100тулганбарааннары #Мөөрей #Сайгарлыкчычорук #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ӨӨРЕДИЛГЕ НОМНАРЫН МӨӨҢҮ-БИЛЕ САДАР
Следующая запись
В. ХОВАЛЫГ: ШИЛИЛГЕНИ КЫЛЫП КӨРЭЭЛИҢЕР
Меню