Рубрикалар

«Тываджазмачонуң» байыр чедириишкини

Март 7-де «ТуваДжазБэнд» боттарының херээ­жен хөгжүмчүлеринге болгаш көрүкчүлерге белек кылдыр «Джазта чүгле мачолар» деп концердин көргүскен. Бэндиниң ыраа­жызы Соня Кара-оол, хөгжүмчүзү Надежда Дулушту эр коллегалары боодал чечектер, белектер-биле көрүкчүлер аразынга «олурту шаң­нааннар».

Академиктиг хөгжүм, джазты сонуургаар көрүкчүлер саны өзүп турарын бо концерт база катап бадыткаан. А джаз үнелекчилери концерттен концертче хөгжүмчүлерниң ойнакчы мергежилиниң өзүп турарын өөрүшкү-биле демдеглеп турарлар. Байырлал бетиниң хүннеринде оюн-тоглаа хемчеглери кайы хөй турзажок, филармонияны шилип алган көрүкчүлерге хөгжүмчүлер мөгейип, сценадан байыр чедиргеннер.

Академиктиг болгаш үрер хөгжүм, джаз дээш ажылдап чоруур хөгжүмчүлерниң байыр чедириишкини солун болган. Көрүкчүлер үр-ле ойнакчыларны салбайн, чаңчыл болган «Полиция участогун» «Бис!» деп кыйгы-биле негеп алгаш, сагыжы ханган тарап чанганнар.

Бистиң корр. #Шын

Предыдущая запись
Бай-Тайга ам база чемпион, а Барыын-Хемчикте ойнакчылар эвээжээн
Следующая запись
«Хайыраан бот» төрээн чери Өвүрде
Меню