Рубрикалар

Тывага “Авангард” аттыг аныяктарның шериг-патриотчу кижизидилге төвү ажыттынар

Республиканың Чазааның болгаш 55-ки даг-адыгжы бригаданың өмээржилгези-биле, “Авангард” аттыг өөредилге-методиктиг шериг-патриотчу кижизидилге төвүн тургузар ажыл дооступ турар. Амгы үеде төптүң ажыдыышкынынга белеткел чоруп турар. Аңаа хамаарышкан айтырыгларны Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг республикада келген Төп шериг округунуң шериглер командылакчызының оралакчызы Рустам Миннекаев-биле сайгарып чугаалашкан.

Ук төп Россияның Президентизиниң даалгазының күүселдези-биле тургустунуп турар. Ол ёзугаар шак-ла ындыг төптерни 100 муң ажыг чурттакчылыг хоорайларның шуптузунга ажыдар. Тывада төптү тургузар ажыл 2020 чылдың төнчүзүнде эгелээн. Ону Кызылдың немелде өөредилге төвүнүң баазазынга ажыдар деп шиитпирлээн. Төлевилелди боттандырары-биле аңгылаан 15 млн рубль акшаландырыышкынны республиканың эрге-чагыргазы хүлээнип алган.

“Шериг-патриотчу төп боду болгаш чоок кижилери дээш харыысалганы минниринге, удуртукчу тура-сорукка, күштүг, дидим болгаш шынчы чорукка чаңчыктырар чер болур. Ол шынарлар элээди үезинде-ле тыптып келген болур ужурлуг. Мындыг улуг хемчээлдиг төлевилелди бис Россияның Камгалал яамызы болгаш бистиң чаңгыс чер-чурттуувус Сергей Күжүгетович Шойгу-биле боттандырып турар бис ” – деп, Владислав Ховалыг чугаалаан.

“Авангардтың” ажылының канчаар чоруп турары-биле танышкаш, шериг назыны четкелек оолдарның баштайгы чыылдазын хүлээп алырынга белен дээрзин Рустам Миннекаев дыңнаткан. 60 кижиге ниити чуртталга бажыңының, чемненир, арыгланыр черлерниң оран-савазының септелгези доозулган. Оруннар, чымчак эт-херексел, кухняның дериг-херексели саттынган. Төптүң девискээри асфальт-биле шыптынган, моондактар эртер чер туттунган, пушкалар, бронетранспортер, янзы-бүрү хевирниң шериг техниказын эккелген. Спортчу шөлчүгеш, орук дүрүмнерин шиңгээдиринге эптиг кылдыр кылган шөл, маңнаар орук, спортчу белеткел шөлчүгежин чедир кылыры арткан. Оон ыңай музей экспонаттарлыг болгаш шериг техникалыг “Патриот” парыгының партизаннар сууржугажын дериир.

Төпке шериг назыны четкелек аныяктарга, колдуунда ниити өөредилге черлериниң 10-гу классчыларынга, база колледжтерниң сургуулдарынга, шериг албанының үндезин билиглерин өөредир 5 хүн иштинде болур чыыштарны эрттирерин көрүп турар. Чылда 1500 кижи киржилгелиг 30 өөредилге неделязын планнап турар. Оон аңгыда шериг-патриотчу клубтар, юнармейжилер, кадет класстарның өөреникчилеринге дыштанылгалар үезинде 8 недель дургузунда 12 хонуктап ээлчеглиг өөредилгелерни организастаар. Чыл дургузунда 450 уруг төпке кээп болур аргалыг болур. Маңаа башкылар – “Айыыл чок ажыл-чорудулганың үндезиннери” кичээлдиң, юнармейжи отрядтарның, шериг-патриотчу клубтарның удуртукчулары билиг бедидер курстарны эртип ап болур.

Владислав Ховалыг келген аалчыга “Авангардты” тургузарынга дузалашканы дээш, өөрүп четтирип, моон-даа соңгаар албан чериниң ажыл-ижинге кады ажылдажылга турар дээрзинге бүзүрелин илереткен. Төптүң ажыдыышкынын майда айда болур дээрзин даап демдеглеп турар. Миннекаев-биле ужуражылганың төнчүзүнде Тываның Баштыңынга РФ-тиң Камгалал яамызының “Россия Федерациязының камгалалын быжыктырарынга киирген үлүг-хуузу дээш” деп медальды тывыскан. Ол дээрге аңаа улуг алдар болгаш бедик бүзүрел дээрзин Владислав Ховалыг чугаалаан.

Предыдущая запись
РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫНЫҢ АРХИВ ФОНДУЗУНЧЕ КИРГЕН
Следующая запись
ПЦР анализ хынаар чаа лаборатория ажылдап эгелээн
Меню