Рубрикалар

ТЫВАМ АМ-ДАА САЙЗЫРАЗЫН ДЭЭШ СОҢГУДУМ

Тываның Чурукчулар эвилелиниң даргазы Шой Чурук бөгүн соңгулда участогунга келгеш, бодунуң шилилгезин кылган:

— Беш чыл болгаш-ла болур соңгулдаларга Тываның болгаш Россияның хамаатылары идепкейлиг киржип турар бис. Шынап-ла, чурттувустуң моон-даа соңгаар сайзыралы дээш, чурттакчы чоннуң амыдыралы экижиир болзун дээш кижи бүрүзү хамааты хүлээлгезин күүседип, соңгулдага киржири чугула деп, санаар мен. Бодум амы-хуумда чурукчу кижи болганымда, долгандыр бүгү чүүлдү чырык, чараш кылдыр көрүксээр, ол ышкаш кижилерниң сагыш-сеткили база эки, чараш болган болза деп, бодаар мен. Ынчангаш шилилгемни кылып тура, бүгү соңгукчуларга, кордакчыларга Тывавыстың сайзаралы дээш демниг болуулуңар деп, чугаалаксаар-дыр мен.

К. МОНГУШ.

#Соңгулдалар #Кызылхоорай #Чурукшой #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ЧУРТТАКЧЫ ЧОННУҢ 40 ХИРЕ ХУУЗУ БАДЫЛААН
Следующая запись
ЧИИЖЕҢ САДЫГЖЫЛАРНЫ ИЛЕРЕДИР ДЭЭШ…
Меню