Рубрикалар

ТЫВАМГА ЫНАК БОЛГАШ СОҢГУДУМ

Тываның Журналистер эвилелиниң баштаар чериниң даргазы Карина Монгуш:

— Өске чылдарга көөрде, бо чылын соңгуур күзел меңээ албадал чок келди. Бодум соңгаар чорааш, баштайгы хүнде соңгуп четтикпейн баргаш, ийи дугаар хүнүнде барып соңгудум. Тывамга ынак болгаш соңгудум. Тывавыстың чонунуң амыдыралы моон-даа соңгаар экижиир болзун дээш соңгудум. Хамааты хүлээлгемни күзелдиим-биле күүсеттим. Баш бурунгаар-ла кандыг шилилге кылырын хынамчалыг бодап алган турдум. Кордакчы бүрүзүнүң программазын кончуг кичээнгейлиг номчааш: херек кырында ылаптыг ажылды кылып турар, моон-даа соңгаар кылып шыдаар; чаа-ла улуг политикаже кирип турар, чедир бышпаан; чурттуң политиктиг байдалын эки сайгарып билип-даа турар болза, ам-даа күжү кошкак; чоннуң бүзүрелин ам-даа чедир чаалап албаан деп, шак мындыг билиишкиннерге чагырткаш, шилилгени кылдым.Тывавыстың сайзыралынга эки салдарны чедирип болур кордакчы дээш үнүн берген бөдүүн чоннуң, бистиң бүзүреливисти бадыткап, соңгулдада тиилеп үнүп кээр кордакчыга моон-даа соңгаар чону-биле тудуш, Төрээн Тывазы дээш ажылдаар боор дээрзинге идегел улуг.

Ам-даа дадагалзап турар улус бар болза,  соңгулдага киржири чугула деп, чугаалаксаар-дыр мен. Келир үевис, бөгүн кылган шилилгевистен дорт хамааржыр болгай.

#Соңгулдалар #Кызылхоорай #Тываныңжурналистерэвилели #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ЧИИЖЕҢ САДЫГЖЫЛАРНЫ ИЛЕРЕДИР ДЭЭШ…
Следующая запись
ХАЙГААРАКЧЫ-БЛОГЕР СОЛАҢГЫ КЫРГЫС
Меню