Рубрикалар

Тываның алдарлыг оглу 65 харлаан

Бо хүн, май 21-де Тыва­ның алдар-сураглыг оглу, Россияның камгалал са­йыды, Россияның Маадыры, Армия генералы Сергей Күжүгетович Шойгу 65 харлап турар. Ынчангаш май­ның чылыг, аяс хүннериниң би­рээзи Тываның хөй омак-сөөк чоннарының улуг ба­йырлалы дизе чазыг чок.

Улуг Россияның талыгырда ужу-кыдыын­га, хожудаңгай девискээрлиг, хөй эвес санныг тыва чоннуң төлээзи – Сергей Шой­гу мугур 20 чылдарның дургузунда Россияның чонунуң хүндүткелин болгаш чоргааралын чаалап алган.

1990 чылда ынчангы бөдүүн тудуг инженери оол чурт иштинге айыыл-­халап болу бээрге, дарый хемчег алыр, шалыпкын дуза кадар албан черин кыска хуусаада тургузупкан. Алдарлыг чаңгыс чер-чурттуувус РФ-тиң камгалал сайыды апаргаш, чүгле 3-4 чылдарның иштинде ажылы сулараан турган яамыны быжыг бут кырынга чүгле тургузупкан эвес, а российжи армияны делегейде эң күштүг кылдыр хуулдурупкан. Бистиң Ты­ва­выс­та безин 55-ки адыгжы даг бригадазы, Президен­тиниң кадет училищези, кадет корпузу тургустунуп, хөй санныг чаңгыс чер-чурттуг­ларывыс чурт камгалының ажылынга хаара туттунган. Бичии чаштарывыс безин шериг езу-чурумунга, быжыг, шыдамык боорунга, база төрээн чуртунга бердинген шынчы камгалакчылары боорунга белен кылдыр кижизиттирип турарлар.

Сергей Шойгунуң РФ-тиң камгалал сайыды кылдыр депшээни дээрге, биче буурай тыва чоннуң бойдустан чаяат­тынган чүс-чүс салгал дамчыштыр мөөңнелген күчү-күжү, угаан-медерели, быжыг тура-соруу, солаңгылыг бурунгаар көрүжү бооп турар. Шак мындыг чүгле российжи эвес, а делегей чергелиг оккур угаанныг чаңгыс чер-чурттуглуг болганывыска деңнеп четпес аас-кежиктиг бис, дээрниң хиндиинче ужукан чоргааралдыг бис.

Россияның Маадыры, Армия генералы Сергей Шойгу 55-ки адыгжы даг бригадазын Тывага тургусканы таварылга эвес. Тыва оолдар төрүмелинден кадыг-дош­кун байдалдарга шыдамык, берге амыдыралга туруштуг болганы кол барымдаа бооп турар. Бистиң республиканың альпинизм федерация­зы камгалал сайыдының деткимчези-биле бүгү-ле хемчеглерни даг адыгжылары-биле кады эрттирип турар. «Делегейниң чеди бедии – Тыва» командазы С. К. Шойгунуң буянныг деткимчези-биле хөй диптерниң шып­шыынга четкен болгаш, амгы үеде байлак арга-дуржулгавысты даг адыгжыларынга дамчыдып берип турарывыс дээрге, бистиң алганывыс улуг буянның эргидип турар дорт хүлээлгевис бооп турар.  

Алдарлыг чаңгыс чер-чурттуувус камгалал сайыды, Россияның Маадыры, Армия генералының юбилейинге тыва чоннуң өмүнээзинден бис­тер – альпинистер Сергей Күжүгетовичиге кайгамчыктыг күчүлүг тура-соруу тендиш дивес быжыг арттарын, мерген угаа­ны, эгээртинмес күчү-шыдалы төрээн чурттувусту, төрээн чонувусту улам бедик сайзыралче чедирер дээрзин, чүрээвис ханызындан күзедивис!

Маадыр-оол Ховалыг, ТР-ниң альпинизм федерациязының  президентизи,  Россияның рекордсмени. #Шын

Предыдущая запись
Ада-чурттуң чалыы талантылары
Следующая запись
Эргим, хүндүлүг Сергей Күжүгетович!
Меню