Рубрикалар

Тываның аныяктары Владислав Ховалыг-биле

Бөгүн, июнь 27 — Россияның Аныяктар хүнүнде, Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг аныяктар-биле Национал паркка ыяш тарыыр чараш акцияга киришкен.

Чаа тургустунган Тываның Аныяктар херектериниң талазы-биле агентилелдиң ажылының эге базымы болур бо хемчегге регионнуң бүгү ажыл — амыдыралында боттарының үлүг-хуузун киириштирип чоруур хөй-ниитичи, эки турачы (волонтёр) хөй аныяктар киржиксээн. Ындыг-даа бол республика девискээринде коронавирус хамчыктыг аарыгның нептереп турарын барымдалааш, эпидбайдалдың санитарлыг негелделерин хажытпазы-биле хөй кижи чыылбаан.

Тос шивини Владислав Ховалыгның киржилгези-биле “Тиилелгениң волонтёрлары”, “Эмчи волонтёрлар”, “Культураның волонтёрлары”, “Улусчу фронтунуң волонтёрлары”,  “Тываның буянныг чүректери” аттыг хөй-ниити агымнарның эң-не идепкейжилери болгаш Аныяктар херектериниң талазы-биле агентилелден аныяктар демнежип тараан.

Владислав Ховалыг аныяктарның акциязын деткип, киришкеш, тараан ыяштарны доктаамал карактап, суггарып турарын чагаан. “Ыяш тарыыры- дыка эки буянныг үүле. Силер, аныяктар, байырлалыңарда дыка эки ажыл кылып турар-дыр силер. Эр-хейлер! Тараан ыяштар хөй чылдарда өзүп көвүдээр кылдыр, доктаамал хайгаараап, ылаңгыя суггарарын черле утпас болза эки. Өске черге өзүп турган ыяшты эккелгеш, ону карактавайн,  кадырып, октаптары ышкаш  багай үүле чок. Ону черле болдурбаалыңар” –деп, ол чугаалаан. Ол ышкаш моон-даа соңгаар найысылалдың ногаажыдылгазынче кичээнгейни салып, келир үеде салгалдарга чараш, арыг-силиг, ховар ыяштар өскен, ногаан хоорайны арттырып каар дээш идепкейлиг болурун, бо берге аарыг тарап турар үеде кадыынче улуг кичээнгей салырын утпазын Владислав Ховалыг аныяктарга күзээн.

Аныяктар хүнүнде тараан ховар ыяш — ак-көк азы «кремльдиң» деп адаарывыс чараш шивилерни Краскоярск крайның Ермаковскийде ховар үнүштер өстүрер  черден (питомник)  эккелген. Гастелло аттыг Национал парктың ажылдакчылары бир дөстү-ле  9 муң рубль –биле садып алган. Ол ыяштарны парктың төвүнде, фонтандан ырак эвес, көскү черде олурткан.

Амгы үеде республикада ажылын идепкейлиг чорудуп турар аныяктарның хөй-ниити организациялары ам аңгы удуртуп- баштаар черлиг. Ол дээрге ТР-ниң Аныяктар херектериниң талазы-биле агентилели. Бо чаа тургустунган агентилелдиң директору Эртине Кууларның чугаазы-биле, Аныяктар хүнүн шак мындыг акция-биле демдеглеп турары, улуг ужур-уткалыг болуп турар.  Ховар ыяш олуртурундан эгелээн акция ТАР-ның 100 чылдаан юбилейин демдеглээр байырлыг хүнге чедир уламчылаар. Аңаа өске-даа күзелдиг аныяктар киржип болур. Акция чүгле ыяш тарылгазы-биле кызыгаарланмас, бок-сүрээ аштаар, дозулаар-будуур ажылдар дээш өске-даа  субботниктер уламчылаар деп, аныяктар даргазы чугаалаан.

Акцияның киржикчизи “Тиилелгениң волонтёрлары” агымның удуртукчузу Азияна Увангур болган хемчегге киришкенинге өөрүп турарын илереткен: “ Ыяш тарыыры дээрге дыка улуг уткалыг ажыл, ылаңгыя аныяк улуска. Ыяш үр чыл дургузунда өзүп кээр болганда, ону тараан улустуң база нызыны узаар деп, билир мен. Ыяш хөй болган тудум, тынар агаарывыс арыг болур. Оон аңгыда, бистиң парыгывыстың иштинге мындыг ховар ыяштар (кремльдиң шивилери) өзүп турарга, дыка чараш  ышкажыл. Ынчангаш Аныяктар хүнү-биле бүгү үе-чергелерим, эш-өөрүмге байыр чедирип, эң-не кол чүүл- быжыг кадыкшылдыг болурун күзедим!”

Аныяктар хүнүн ыраккы 1958 чылдан тура, ССРЭ үезинде, чайның бирги айының сөөлгү улуг-хүнүнде демдеглеп турган. 1993 чылдан тура Аныяктар хүнүн июнь 27-де демдеглээр тускай хүн кылдыр чарлаан. Россиядан аңгы күрүнелер база боттарыныы-биле Аныяктар хүнүн демдеглеп турар.  Чижээ, Узбекистанның аныяктары июн 30-де байырлап турар,  а февраль 2- Азербайджанның Аныяктарының хүнү.

Бо чылын Тывага Аныяктар хүнүн чараш акция-биле демдеглээни онзагай болган.

#РоссияныңАныяктархүнү#ВладиславХовалыг#ТР_ниңАныяктархеректериниңталазы_билеагентилел#Шынсолун

#Тывамедээ#ТMG#Тывамедиахолдинг

 

Предыдущая запись
Кичээнгейлиг! Коронавирус өөскүп эгелээн
Следующая запись
ЧҮРМИТ-ДАЖЫ. БАШТАЙГЫ СОЛУННАР. ДОКТААЛДАР …
Меню