Рубрикалар

Тываның Баштыңы байыр чедирген

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Частың болгаш Күш-ажылдың хүнү-биле чаңгыс чер-чурттугларынга байыр чедирген:

— Эргим чаңгыс чер-чурттугларым!

Частың база Күш-ажылдың байырлалы-биле силерге сеткилимниң ханызындан байыр чедирип тур мен!

Үелер болгаш салгалдар солушса-даа, Майның бири бүгүдениң ынак байырлалы болуп артпышаан. Хамык ужур сагыш-сеткилди, мага-ботту чылдып келир үрде манаан чылыг хүннерниң келгенинде, кышкы уйгудан бойдустуң оттуп, дирлип эгелээнинде-даа эвес, шак бо езулуг чончу байырлалда сиңниккен ханы ужур-утка биске чугула. Бо байырлал чүс-чүс чылдар-биле хынаттынган, кижи бүрүзүнге билдингир, амыдырал-чуртталганың үндезинин тургускан билиглерни дамчыдып турар. Бир дугаар билиг – кажан-даа муңгарап-салдынмайн, бодунуң че­дииш­кининге бүзүрээр. Ийигизи – бистиң ажылдап билиривис шак ол чедиишкинге чедирер эң-не идегелдиг орук болур.

Бо билиглерниң кайызы-даа бисте бар. Дошкун-даа бол, байлак черивистиң сайзыралынга бүзүрээр бис. Амыдырал-чуртталгавысты экижидери-биле хүн бүрүзүн ажыглап тур бис. Бо хүнде чеже чаа туттунган оран-савалар, чаа оруктар болгаш чаа-чаа бүдүрүлгелер бар апарганын, хоорай-суурларывыстың кайы хире экижип олурарын көрүптерге-ле, чедер.

Эң-не чугула чүүл – бис чүгле объектилер тудары-биле кызыгаарланмайн, боттарывыстың тургузукчу-чаартыкчы арга-шинээвисти делгемчидип турар бис. Чаа үнген чыл санында республиканың улам бедик негелделерни тургузуп, улам нарын сорулгаларны салып, оларны шиитпирлеп турары бурунгаар хөгжүлдениң шапкынчыырын магадылап турар. Чуртувустуң айыыл чок болгаш хамаарышпас чоруу дээш демисел чоруп турар бо хүннерде ол канчаар-даа аажок чугула чүүл болуп турары билдингир.

Бо чылын кылып чорудар ажылдарывыс көвей. Энергетика, чурттаар оран-сава, школалар болгаш эмнелгелер тудар адырларда калбак-делгем төлевилелдер боттанып эгелээн. Агробүдүрүлге комплекизинде улуг планнар тургустунган – эки амыдыралывыстың база аъш-чем талазы-биле айыыл­ чок чоруувустуң быжыг үндезинин тургузар ужурлуг бис. Шупту демнии-биле ол бүгүнү боттандырыптарывыска бүзүрелдиг мен – өг-бүлевис база чонувус дээш ажылдап билир болгаш ажылдап шыдаар бис.

Байырлал-биле, чаңгыс чер-чурттугларым! Силерниң кижи бүрүзүнге аас-кежикти, келир үеже бүзүрелдиг көрүштү болгаш күзел-сорулгаңарже чедер орууңарга чаа-чаа чайынналчак чедиишкиннерни, а бистиң шуптувуска – Тывага болгаш Россияга – тайбыңны болгаш сайзыралды күзедим!

Предыдущая запись
Паркур, скейбордка өөредир спорт шөлдери немежир
Следующая запись
Бөмбүрзектиң судалы
Меню