Рубрикалар

Тываның Баштыңы Александр Лукашенко-биле ужуражыр

Владислав Ховалыг баштаан тыва чазактың делегациязы бөгүн Белоруссияның найысылалы Минск хоорайда чеде берген. Үнүүшкүннүң үезинде Беларусь Республиканың удуртулгазы болгаш бизнес-тургузуглары-биле ужуражылгалар көрдүнген, аңаа садыг-экономиктиг айтырыгларны база инвестиция кады ажылдажылгазын чугаалажырлар.

Тыва таланың келиишкининиң сорулгазы – Беларусь-биле партнержу харылзааларны калбартыры болур. Амдыы дээрезинде ындыг харылзаалар көдээ ажыл-агый техниказының база республиканың девискээринде ажыктыг казымалдар чыдымын казып тып турда ажыглап турары “Белаз” дээн чижектиг чүък сөөртүр уургай техниказының чедирилгези-биле кызыгаарлаттынган. Ужуражылгалар үезинде чугаалажыр төлевилелдерниң аразында – тудуг материалдары, пөс-таавы бүдүрер, хөмүр-даш казып тыварының, техниканы ажаап-тежээриниң, ыяш материалдарын, бок артынчыларын болбаазырадырының талазы-биле бүдүрүлгелерни тургузар болгаш оон-даа өске төлевилелдер бар.

Чижек кылдыр алырга, Тыва белорусстарның дузазы-биле машинаның ажыглаар арга чок калган дугуйларын узуткаар база резин плиткалар бүдүрер заводту тургузар деп турар. Беларусьтуң камгалал-үлетпүр комплекизиниң башкарыкчы бүдүрүлге черлериниң бирээзи «Кидма тек» КХН-биле чугаалажылганы чорудар. Ол ышкаш “Чөөн Европаның кремний шынаазы” деп адаттырып турар Минскиниң бедик технологиялар парыгы-биле ниити төлевилелдерни боттандырар планнар база бар.

Тыва делегацияны хүлээп ап турарының деңнелинден алырга, кады ажылдажылгага белорус тала база сонуургалдыг. Шак ынчадыр, үнүүшкүн үезинде Тываның Баштыңы Беларусьтуң президентизи Александр Лукашенко болгаш белорусс чазактың даргазы Роман Головченко-биле, а ол ышкаш чамдык улуг бүдүрүлге черлериниң удуртукчулары-биле ужуражыр.

А. ХЕРТЕК белеткээн.

Предыдущая запись
Тываның школалары беш хүннүң өөредилгезинче шилчип эгелээн
Следующая запись
Дыл болгаш чогаал шактарын хевээр арттырар
Меню